Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Aktiv kontroll

For å sikre at alle anlegg til enhver tid opererer i henhold til regelverk og tillatelser, gjennomfører vi både interne og eksterne revisjoner og inspeksjoner. Slik forbedrer vi virksomheten og sikrer overensstemmelse med eksterne og interne krav.

Alle våre lokasjoner kontrolleres og revideres i løpet av en treårsperiode. Her definerer vi spesielle fokusområder som skal gjennomgås basert på de risikoanalyser som er gjort i hvert enkelt virksomhetsområde og divisjon. Revisjonene omfatter Internkontrollforskriften, ISO-standardene, Global Compacts prinsipper, myndighetskrav, samt interne krav og fokusområder. Vi gjennomfører også samsvarsvurderinger av drift mot styrende dokumenter og relevant lovverk, og interne revisjoner av finansielle transaksjoner.

Høsten 2015 startet arbeidet med internrevisjon av Norsk Gjenvinning Downstream AS. Denne revisjonen ble ferdigstilt våren 2016.  Alle funnene fra revisjonen er korrigert og avvikene lukket. 

Norsk Gjenvinning har i tillegg gjennomført enkelte eksterne revisjoner av samarbeidspartnere og transportører i Norge og utlandet for å sørge for at regelverket opprettholdes i hele verdikjeden. Eksempler på dette er revisjon av samarbeidspartnere nedstrøms i Asia eller av transportører i Norge og utland. 

Offentlige myndigheter gjennomfører jevnlig tilsyn hos Norsk Gjenvinning for å sikre overenstemmelse med relevant lovverk.

Alle funn registreres og følges opp i styringssystemet NG-Pro.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner