Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Pasadalen - Porsgrunn

Anlegget ligger i et skogsområde med boligområder i nærheten, og er omringet av naturtyper som er beskrevet med stort biologisk mangfold av Miljødirektoratet.

  • Et kalksteinsbrudd som er hekkeområdet for to fuglearter på rødliste: Skogdue og dverglo.

En rik sump- og kildeskog 350 meter fra anlegget. Området er viktig siden det består av varmekjær kildeløvskog som er omringet av andre skogformasjoner. En kalkrygg med eldre sopprik barskog, samt skrenter med edelløvskog. Ingen dyrearter er katalogisert i skogsområdene.

Påvirkning

Den største påvirkningen er støy som kommer fra sorteringsanlegget. Hekkeområdet og skogsområdet ligger mer enn 350 meter fra anlegget. I tillegg ligger steinbruddet under det naturlige høydenivået, slik at terrenget gir en naturlig skjerm mot støy. Det finnes
også naturlig skogsvegetasjon mellom anlegget og hekkeområdet som gjør at
påvirkningen er vurdert som liten.

Anlegget avgrenses av vegetasjon, men uansett vil noe støv fra sorteringsaktiviteter
kunne spres til skogsområdet. 

Norsk Gjenvinning vil utføre ytterligere utredninger for å avgjøre om det er behov for støvreduserende tiltak.

 

Dette er et utdrag fra en større intern rapport, der vi har sett på hvordan anleggene våre påvirker det biologiske mangfoldet. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner