Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Ytre miljø

Alle våre mottaks- og behandlingsanlegg har nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Her stilles det krav til blant annet trafikkbelastning, driftstider, visuelt inntrykk, støv og støynivåer samt utslipp til luft, vann og grunn. Vi rapporterer årlig til myndighetene i samsvar med krav i tillatelsene.

Det er registrert 21 avvik fra driftstillatelser etter tilsyn ved anlegg i Norsk Gjenvinning-konsernet. Alle disse avvikene er lukket. Det har ikke vært akutte utslipp eller andre alvorlige hendelser knyttet til ytre miljø i 2016.

Det er registrert 26 naboklager i 2016. Anleggene med flest klager er Stavanger (støv og støy), Drammen (støy), Larvik (lukt), Fredrikstad (støv) og Sarpsborg (støv og støy). Ved anlegg som ligger tett opp mot boligområder, arbeider anleggsledelsen aktivt med å tilrettelegge for god nabokommunikasjon. Dette gjør vi gjennom jevnlige møter og med aktiv bruk av digitale kommunikasjonskanaler.

Følgende anlegg i Norsk Gjenvinning AS har fått nye tillatelser i 2016: Kristiansand fikk ny tillatelse i forbindelse med intern omorganisering i konsernet. Stavanger, Haugesund, Sandnes og Ryfylke fikk nye i forbindelse med endrede krav til finansiell sikkerhet. Det er også gitt revidert tillatelse for avfallsanlegg og gjenvinningsstasjon i Larvik. Øvrige selskaper har ikke fått nye tillatelser. I 2016 ble det gitt 20 tillatelser til avfallsimport og 74 tillatelser til avfallseksport.

Norsk Gjenvinning Industri AS fikk ikke fornyet kontrakt om Total Waste Management-avtale med Statoil på Mongstadbase. Siden kontrakten falt bort, ville det ikke være bærekraftig å drive Mongstad-anlegget videre. Anlegget vårt ved Mongstad ble derfor avsluttet i 2016.

Norsk Gjenvinning har ikke mottatt bøter eller andre typer sanksjoner for brudd på miljølovgivningen i 2016.

Utslipp til vann

Utslipp til vann fra anleggene våre kan skje i form av påslipp til kommunalt nett, utslipp til sjø og fjord eller utslipp til elv og bekk. Mange av Norsk Gjenvinning-konsernet sine anlegg har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

Basert på anleggenes driftstillatelse og kravene som stilles i disse, rapporterer vi årlig alle utslipp til miljømyndighetene. For de enkelte anleggene er det utarbeidet måleprogrammer som beskriver rutiner for hvordan utslippene skal overvåkes. To av våre anlegg har også krav til å gjennomføre overvåkingsprogrammer for resipient. Alle analyser av utslippsvann utføres av akkrediterte laboratorier.

I 2016 startet vi prosessen med å erstatte et gammelt renseanlegg med nyere teknologi i Kristiansund. Planlagt oppstart for anlegget er våren 2017.

Brannforebyggende tiltak

I 2015 fikk COWI AS i oppdrag av Norsk Gjenvinning å sammenstille data fra en spørreundersøkelse om brannsikkerhetstiltak ved våre anlegg, sett opp mot regelverkskrav om brannsikkerhet. Hensikten med arbeidet var å gi Norsk Gjenvinning en bedre oversikt over brannsikringstiltak og status for de ulike anleggene.

Resultatene fra dette arbeidet ga konsernet gode innspill til hvordan det videre arbeidet med brannsikkerhet ved de ulike anleggene skal prioriteres fremover. Det er på bakgrunn av dette gjennomført flere tiltak knyttet til brannsikkerheten og i 2016 har det ikke vært alvorlige branner

Alvorlige hendelser

I 2016 har det ikke vært alvorlige hendelser knyttet til ytre miljø.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner