Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Portretter Erik Osmundsen var en av de første 100 lederne i verden som signerte på et lederløfte om å jobbe for bærekraftig utvikling basert på FNs bærekraftsmål.

Konsernsjefen har ordet: Bærekraft som strategi

Norsk Gjenvinning mener at bruk av resirkulerte råvarer er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Gjenvinningsbransjen spiller en sentral rolle i den sirkulære økonomien, og bærekraft er derfor en integrert del av vår strategi og forretning. Vi ønsker å løfte frem og synliggjøre arbeidet vårt på området, og fortelle hvordan dette bygger økonomisk, sosial og miljømessig verdi – både for kundene våre, for samfunnet og for oss.

Etter noen tøffe år med press på råvareprisene og lav aktivitet i norsk økonomi, så vi mot slutten av 2016 og inn i 2017, at utviklingen er i ferd med å snu. En generell bedring i priser og volumer i markedet i bransjen er én årsak, men vi har også selv lagt et godt grunnlag for bedre tider gjennom et systematisk fokus på kundekvalitet og kostnadseffektivitet.

I samme periode har vi videreført vårt arbeid på bærekraftområdets tre grunnpilarer: compliance, sirkulærøkonomi og eget fotavtrykk.

Compliance

Compliance handler om å følge alle lover og regler, å overholde tillatelser og pålegg fra myndighetene, og å etterleve forpliktelsene vi inngår i avtaler med våre kunder og leverandører. Hos alle profesjonelle leverandører av gjenvinningstjenester og resirkulerte råvarer må compliance være på plass.

Norsk Gjenvinning har derfor gjennom flere år bygget en ledende plattform og solide systemer innen compliance. Vi arbeider fortløpende med opplæring og utvikling, og investerer i nye tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd. Vi skal være våre kunders garantist for at deres avfall håndteres på en lovlig og profesjonell måte.

I 2016 ba vi BDO om en uavhengig vurdering av vårt compliance-program. BDO konkluderte med at Norsk Gjenvinnings compliance-plattform er i samsvar med beste praksis, uavhengig av bransje. Vi vil fortsette med vårt sterke fokus på compliance, som en naturlig del av vår kultur og som et viktig grunnlag for å skape verdi for våre kunder.

Sirkulærøkonomi

For oss handler sirkulærøkonomi om å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte, resirkulerte råvarer i produksjonen av nye varer.

Vi bidrar hver eneste dag til å sikre optimal utnyttelse av avfallet fra norsk næringsliv, blant annet gjennom materialgjenvinning av papp, papir, metaller og plast. Og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre forretningsmodeller og verdikjeder slik at det skal bli mulig å løfte stadig flere avfallsfraksjoner opp fra deponering og forbrenning til materialgjenvinning og ombruk. Vi samarbeider nært og godt med både kunder og myndigheter, og er en premissgiver for å bygge nye og bedre markedsplasser for resirkulerte råvarer.

I 2016 har vi blant annet videreutviklet verdikjeden for matavfall som skal bli til både biogjødsel og biogass. Matavfall inneholder viktige næringsstoffer, blant annet fosfat – en begrenset ressurs som er kritisk for alle levende organismer. I dag brennes mye av matavfallet i fjernvarmeanlegg, og dermed ødelegges fosfatet for alltid. På den annen side er matavfall ideelt for produksjon av biogass og biogjødsel, men det koster for mye å transportere matavfall eller biogjødsel til områder i Norge hvor det er kornproduksjon.

I samarbeid med selskapet Multivector har vi derfor utviklet en industriell tørkeprosess for matavfall, som sikrer effektiv videre håndtering. Ved å utnytte ledig returtransport frakter vi så tørrstoffet til egnede biogassanlegg på Østlandet, som også har avsetning av biogjødsel til lokalt jordbruk. Første installasjon blir på vårt anlegg på Knarrevik utenfor Bergen. Her vil vi kunne omdanne to tonn fuktig matavfall per time til et nær luktfritt tørrstoff som både kan lagres og transporteres effektivt.

I tillegg til å sikre en mye bedre ressursutnyttelse av matavfallet, bidro vår innovative satsing også til at Norsk Gjenvinning vant den prestisjetunge avtalen om avfallshåndtering ved Coops ca. 630 butikker.

I 2016 utarbeidet Norsk Gjenvinning sammen med Avfall Norge og Vesar «Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi» på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet. Vi fortsatte også vårt påvirkningsarbeid gjennom aktiv dialog med Stortinget, regjeringen og andre myndighetsinstanser, samt deltagelse ved konferanser og i nettverk.

Og for å bidra til å folkeliggjøre begrepet sirkulærøkonomi lanserte vi slagordet: «Det finnes ikke søppel mer» på NHO-konferansen. Begrepet er en variant av vår visjon om at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem.

Eget fotavtrykk

Selv om vi er stolte av at vår bransje reduserer norske klimagassutslipp med sju prosent årlig, er vi opptatte av at det ikke skal bli en hvilepute når det gjelder å redusere egne utslipp.

Vår gjenvinningsaktivitet sparer miljøet for mange tonn med CO2 årlig. Men samtidig slipper vi også ut CO2 fra vår virksomhet. Vårt fokus på eget fotavtrykk handler om å øke vårt positive bidrag og redusere vårt negative bidrag, og dette dreier seg ikke minst om hvordan vi transporterer våre resirkulerte råvarer. Vi jobber derfor kontinuerlig med nye tiltak for å redusere konsernets økologiske fotavtrykk fra transport.

I 2016 signerte vi for eksempel kontrakt med Sarpsborg kommune om innsamling av husholdningsavfall med de to første store fullelektriske renovasjonsbilene i Norge. Bilene vil bidra til å redusere utslippene i Sarpsborg sentrum, og i tillegg vil støynivået reduseres betraktelig. Vi jobber også for å frakte resirkulerte råvarer på skip i stedet for bil, blant annet fra vårt nye anlegg med dypvannskai på Knarrevik, og over på tog som ved leveranser av returtre fra Oslo til Linkøping.

Stolt av våre medarbeidere

Gjennom 2016 har vi tatt nye store steg for å forbli en ledende aktør på bærekraft i Norge. 

Medarbeiderne våre spiller den aller viktigste rollen for at vi skal være en bærekraftig virksomhet – både i et sosialt, miljømessig og økonomisk perspektiv. Jeg er stolt av jobben alle har gjort i 2016, og fortsetter å gjøre hver eneste dag, for å sette oss i en ledende posisjon på området og sikre verdiskaping for våre kunder, samfunnet og selskapet.

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner