Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Øra Miljøpark Ved Norsk Gjenvinnings anlegg på Øra utenfor Fredrikstad, gjenvinnes glass fra blant annet vinduer.

Menneskene

Menneskene som arbeider i Norsk Gjenvinning-konsernet er vår viktigste ressurs. Vi hadde totalt 1 237 ansatte ved utgangen av 2016. Vi er opptatt av å bygge en solid internkultur der våre verdier Kremmerskap, Proaktivitet, Ansvarlighet og Lagånd står i sentrum.

Medarbeidertilfredshet

Hvert år gjennomfører vi medarbeiderundersøkelse blant alle våre faste ansatte. I 2016 deltok 954 medarbeidere i undersøkelsen og responsgraden gikk opp fra 74 prosent i 2015 til 78 prosent i 2016. Resultatene viser en stagnasjon eller svak tilbakegang fra resultatene i 2015, men en positiv utvikling sammenlignet med 2014.

Medarbeiderne i Norsk Gjenvinning er engasjerte og stolte over jobben sin, og spesielt innen området arbeidsmiljø er resultatet positivt. Rundt 7 av 10 medarbeidere kjenner til konsernets verdier, og det er en positiv utvikling fra 2015.

I tillegg er det en økning på ca. 10 prosent i antall medarbeidere som har hatt medarbeidersamtale med sin leder i løpet av 2016. Dette er en positiv utvikling, og noe vi vil jobbe for å forbedre ytterligere i 2017.

Kompetanseheving gjennom NG-skolen

Norsk Gjenvinning arbeider kontinuerlig med kompetanseheving. NG-skolen skal være vår kanal for å tilby opplæring og kurs til alle ansatte, og i 2016 har vi jobbet for å utvikle NG-skolen til å bli et senter for strategisk og operativ opplæring. Dette innebærer blant annet å øke bredden av kurs, bedre synliggjøring av de opplæringstiltakene som faktisk gjennomføres, og å satse på opplæring innen HMS og ledelse.

Vi jobber kontinuerlig med å styrke NG-skolens innhold og relevans. 

Om kompetanseheving som en del av vårt compliance- og risikoreduserende arbeid ›

Om HMS-kurs som gjennomføres i egen regi ›

Norskkurs og heving av basisferdigheter

Gjennom vårt gode samarbeid med Folkeuniversitetet har vi på nytt mottatt BKA-midler (Basiskompetanse i Arbeidslivet) fra Vox, et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk som er underlagt Kunnskapsdepartementet. Disse midlene skal benyttes til heving av basisferdigheter innen lesing, regning, skriving og data, og kommer i tillegg til egne øremerkede midler til norskopplæring av fremmedspråklige. Flere avdelinger har gjennomført norskkurs i 2016.

Satsing på lederutvikling og gjennomføring av fagbrevkurs

Vi har videreutviklet et nytt kurs som heter «Trygg i Rollen», med formenn og driftsledere som målgruppe. «Trygg i Rollen» skal utvikle lederne som gode rollemodeller basert på verdiene våre, utvikle ferdigheter i kommunikasjon, og gi kompetanse i fagområder som økonomi, arbeidsrett og salg/kundeservice. Satsing på lederutvikling og gjennomføring av fagbrevkurs for ansatte på Østlandet og i Bergensområdet har stått i fokus i 2016.

Flere av selskapene i konsernet er godkjent av fylkeskommunale opplæringskontor som lærebedrifter innen fagbrev i gjenvinningsfaget, logistikkfaget, yrkessjåførfaget og IKT-servicefaget. Konsernet investerer mye tid og penger på kurs og opplæring av ansatte. Vi vil fortsette arbeidet med å avdekke kompetanse- og opplæringsbehov og dekke disse.

Arbeidstakerrettigheter

Vi jobber aktivt med å ivareta arbeidstakerrettigheter i hele verdikjeden vår, og gjennomfører derfor interne og eksterne revisjoner for å vurdere samsvar mellom lover/regler og praksis. 

Les mer ›

Inkluderende arbeidsliv, likestilling og diskriminering

Norsk Gjenvinning-konsernet skal være et godt sted å jobbe for alle våre medarbeidere. Vi er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende. 

Les mer ›

Medbestemmelse

De ansatte og ledelsen i konsernet har et tett og konstruktivt samarbeid, og våre ansatte er sikret medbestemmelse på flere nivåer. 

Les mer ›

Medarbeidersamtale

I medarbeiderundersøkelsen for 2016 fremgår det at ca. 70 prosent av de ansatte har hatt formell medarbeidersamtale de siste 12 månedene. 

Les mer ›

Endringer i styre og ledelse

I 2016 har vi fått ansattes valgte representanter inn i styret. 

Les mer ›

Sykefravær og personskader

Konsernets virksomhet medfører arbeid som kan være fysisk belastende for medarbeidere i visse funksjoner. Det kan også medføre risiko for arbeidsulykker og skader. 

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner