Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Arbeidstakerrettigheter

Vi jobber aktivt med å ivareta arbeidstakerrettigheter i hele verdikjeden vår, og gjennomfører derfor interne og eksterne revisjoner for å vurdere samsvar mellom lover/regler og praksis. 

I 2016 har vi blant annet revidert flere av våre nedstrømskunder i Asia. I tillegg har vi i første halvår av 2016 deltatt på seminarer i regi av kontaktpunktet for OECD i Norge, hvor tema har vært menneskerettigheter og kontroll i verdikjeden.

Vi legger til rette for at ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold. I 2014 fikk vi konsesjon fra Datatilsynet til å utvide varslingsfunksjonen med en ekstern varslingskanal som nå er tilgjengelig på konsernets hjemmeside. I 2017 vil vi videreutvikle vår allerede eksisterende varslingskanal- og veileder.

Norsk Gjenvinning har ikke mottatt klager angående brudd på arbeidspraksis i 2016.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner