Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016

Inkluderende arbeidsliv, likestilling og diskriminering

Norsk Gjenvinning-konsernet skal være et godt sted å jobbe for alle våre medarbeidere. Vi er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende. 

Norsk Gjenvinning arbeider aktivt og målrettet for å fremme likestilling i konsernet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Ved årsskiftet besto konsernets 1 237 ansatte av 18 prosent kvinner og 82 prosent menn. En kvinne er representert i konsernets ledergruppe, og 25 kvinner har ledende stillinger. Det er to kvinnelige medlemmer i konsernet styre. Miljø- og gjenvinningsbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, og konsernet arbeider aktivt med å rekruttere flere kvinner.

Norsk Gjenvinning er en multikulturell arbeidsplass. Ved utgangen av 2016 hadde konsernet medarbeidere fra 30 ulike nasjoner. Vi jobber aktivt med integrering gjennom involvering, norskopplæring og tilrettelegging.

Vi har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne følger vi Arbeidsmiljøloven, og vi foretar individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver ved behov.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner