Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Thomas Ekstrøm - GMP

Sykefravær og personskader

Konsernets virksomhet medfører arbeid som kan være fysisk belastende for medarbeidere i visse funksjoner. Det kan også medføre risiko for arbeidsulykker og skader. 

Norsk Gjenvinning har derfor sterkt fokus på helse og sikkerhet, og vi legger stor vekt på risikovurdering av de enkelte arbeidsoppgaver for å kartlegge alle faremomenter ved arbeidet. Vi legger også opp til at den enkelte medarbeider skal ha fokus på helse og sikkerhet i sitt daglige arbeid, og analysene blir gjennomgått i selskapene.

Totalt hadde konsernet i alt 53 personskader som resulterte i 667 fraværsdager. Tilsvarende tall for 2015 var 90 personskader og 235 fraværsdager. Dette tilsvarer en H-verdi på 7,3. Det er en den samme H-verdien som for 2015.

Totalt sykefravær for Norsk Gjenvinning-konsernet var på 6,0 prosent i 2016. Korttidsfravær var på 1,92 prosent, og langtidsfraværet var på 4,09 prosent. Det er flere store variasjoner i sykefraværet mellom divisjonene og regionene. Til sammenligning var sykefraværet i 2015 totalt på 5,9 prosent.

Tiltak som er iverksatt for å redusere sykefraværet er bl.a. tett lokal oppfølging og samtaler med sykemeldte, tilrettelegging av arbeid og arbeidstid og større fokus på HMS-rapportering i ledermøter i divisjonene og selskapene.

Konsernet, representert ved Divisjon Gjenvinning, har siden 2015 deltatt i et forskningsprosjekt i regi av STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt) der årsaker til variasjoner i sykefravær skal undersøkes nærmere. Prosjektet vil pågå i minimum to–tre år.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner