Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Årsrapport

Sirkulærøkonomi

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å bruke markedskreftene til å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte råvarer i produksjonen av nye varer. Det handler om nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp. Og det handler om å fungere som en megler som tilpasser produksjonen av avfallsbaserte råvarer, slik at de kan utnyttes best mulig til nye produkter. 

Norsk Gjenvinning samler inn avfall lokalt, foredler det i industrielle prosesser, for så å selge det som råvarer til det globale markedet. Gjennom våre gjenvinningsaktiviteter bidrar vi til å spare ressurser og redusere mengden klimagassutslipp.

Konsernet oppnådde i 2016 en samlet gjenvinningsgrad på 85 prosent. Av 1,757 millioner tonn avfall gikk 41 prosent av råvarestrømmen til materialgjenvinning, 44 prosent til energigjenvinning og 13 prosent til deponi. Deponerte volumer er blant annet aske og interte tungmasser.

Gjenvinning innebærer at råstoffet eller energien i produktene brukes på nytt. Ved materialgjenvinning kan avfall brukes som råvarer i ny produksjon. Energiforbruket ved slik fremstilling er som regel lavere enn ved bruk av nye råvarer. Dermed reduseres utslippene av blant annet CO2, og på den måten bidrar gjenvinning til å redusere utslipp av klimagasser. 

Vi har som målsetting å være ledende i vårt marked. Derfor bruker vi betydelige ressurser på utvikling og innovasjon, både i form av investeringer og gjennom intern ressursbruk. Vi jobber aktivt for å utvikle våre verdikjeder for avfallshåndtering og råvareproduksjon, for eksempel gjennom nye innsamlingsløsninger og økt bruk av prosessteknologi.

I 2016 deltok Norsk Gjenvinning med egeninnsats og finansiering av flere omfattende utviklingsprosjekter sammen med ulike forskningsmiljøer og leverandører, for eksempel økt materialgjenvinning fra fragmenteringsverk, bærekraftig gjenvinning av våtorganisk avfall og gips, samt testing av løsninger for materialgjenvinning av fyllmateriale i kunstgress.

Vi jobber i tillegg aktivt med kunder og leverandører langs hele verdikjeden for å utvikle optimale løsninger som skal gi bedre ressursutnyttelse av avfallet. I tillegg til bedre gjenvinningsløsninger, inkluderer dette også løsninger for avfallsreduksjon og gjenbruk. I 2016 har vi etablert oss som en viktig samarbeidspartner og bidragsyter innen sirkulærøkonomien.

Les mer om vårt innovasjonsarbeid ›

Det finnes ikke søppel mer

Det finnes ikke søppel mer.

Vår virksomhet har alltid vært tuftet på sirkulærøkonomi. Alle våre aktiviteter tar utgangspunkt i at avfall er en ressurs som skal skyves oppover i ressurspyramiden. 

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Sirkulærøkonomi i praksis

Allerede i 1964 startet vi med gjenvinning av returpapir, og vårt første sorteringsanlegg ble etablert tidlig på 80-tallet. Siden 2014 har vi intensivert vår satsing på bærekraftig utvikling.

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - Øra Miljøpark

Råvarene i ressurspyramiden

Konsernet oppnådde i 2016 en samlet gjenvinningsgrad på 85 prosent, en økning med to prosent fra 2015. Av 1,757 millioner tonn avfall gikk 41 prosent til materialgjenvinning og 44 prosent til energigjenvinning.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner