Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Helse, miljø og sikkerhet

I Norsk Gjenvinning har vi en nullvisjon. Det betyr at vårt overordnede mål er å unngå skader og ulykker. Lederne har ansvaret for at alt arbeid er tilrettelagt slik at det i minst mulig grad utsetter den enkelte medarbeiders liv og helse for fare. Det er en forutsetning at du som ansatt selv bidrar til å øke sikkerheten.

I Norsk Gjenvinning-konsernet likestilles alt arbeid med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet med andre lederoppgaver, og vi har fokus på at lederne skal være gode rollemodeller innen HMS.

HMS-opplæring
Grunnopplæring i HMS (40-timerskurset) er lovpålagt for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalget (AMU). I 2017 har vi gjennomført ett HMS-kurs, hvor 10 medarbeidere deltok. Dette kurset tilfredsstiller kravene til den lovpålagte grunnopplæringen i HMS for verneombud/AMU (40-timerskurset). I Norsk Gjenvinning må også alle operative driftsledere gjennomføre dette kurset. Kurset er en kombinasjon av e-læringskurs i HMS utviklet av Norsk Industri/Industriskolen og to dagers klasseromsundervisning gjennomført i egen regi. Ved å gjennomføre kurset i egen regi, kan vi tilpasse eksempler og problemstillinger til vår egen hverdag, og kurset oppleves mer nyttig og relevant. Nytt kurs er planlagt vår 2018.

HMS-rapportering
Det utarbeides HMS-rapport til hvert styre- og konsernledermøte i Norsk Gjenvinning. Rapporten inneholder blant annet informasjon om tiltak knyttet til sykefravær, skader og H-verdi, overtidsbruk, avvik fra myndigheter, status for saker i styringssystemet (NG-Pro) og andre relevante HMS-saker.

Alvorlig hendelse
Vi har hatt noen alvorlige hendelser i 2017. 29. januar 2017 hadde Divisjon metall en fallulykke med personskade i forbindelse med vedlikeholdsarbeid i høyden ved anlegget på Øra, Fredrikstad. Den ansatte er tilbake i arbeid. Det ble nedsatt en intern granskningsgruppe for å kartlegge årsaker til hendelsen. Ulykken medførte flere umiddelbare tiltak, blant annet endring i rutiner knyttet til sikker jobbanalyse og arbeid i høyden.

Viktig læring fra hendelsen:

  • Etablere rutiner for å sikre at pålegg om bruk av fallsikring ved arbeid i høyden generelt etterleves
  • Gjennomgang av risikovurderinger på alle anlegg for å sikre at høyrisiko arbeidsoperasjoner er tilstrekkelig risikovurdert, og at robuste, fysiske barrierer etableres
  • Sikre tilstrekkelig dokumentert gjennomgang av relevante risikovurderinger med innleide og nyansatte
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner