Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Marius Nygaard - Groruddalen Miljøpark

Ytre miljø

Alle våre mottaks- og behandlingsanlegg har nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Her stilles det krav til blant annet trafikkbelastning, driftstider, visuelt inntrykk, støv og støynivåer samt utslipp til luft, vann og grunn. Vi rapporterer årlig til myndighetene i samsvar med krav i tillatelsene.

Det er registrert 17 avvik fra driftstillatelsene etter tilsyn ved anlegg i Norsk Gjenvinning-konsernet. Avvikene følges opp internt i konsernet og er lukket eller vil bli lukket innen tidsfrist.

Det er registrert 24 naboklager i 2017. Anleggene med flest klager er Larvik (lukt), Holmestrand (lukt) og Drammen (støy). Ved anlegg som ligger tett opp mot boligområder, arbeider anleggsledelsen aktivt med å tilrettelegge for god nabokommunikasjon. Dette gjør vi gjennom jevnlige møter og med aktiv bruk av digitale informasjonskanaler.

En rekke anlegg har fått endret tillatelse i 2017 på bakgrunn av innføring av krav om finansiell sikkerhet for anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall.

I 2017 ble det gitt 130 tillatelser til avfallsimport og 30 tillatelser til avfallseksport.

Norsk Gjenvinning har ikke mottatt bøter eller andre typer sanksjoner for brudd på miljølovgivningen i 2017.

Alle våre største selskaper er sertifisert etter standarden ISO14001 for miljøledelse.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner