Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Øra Miljøpark - Glassgjenvinning inkl Glava

Innovasjon

Norsk Gjenvinning har som målsetting å være ledende i sitt marked. For å oppnå dette bruker konsernet betydelige ressurser på innovasjon, både i form av investeringer og intern ressursbruk.

I Norsk Gjenvinning definerer vi innovasjon på følgende måte: «Innovasjon i NG skal skape konkurransedyktighet og vekst gjennom nye måter å levere kundeverdi på. Hoveddriveren for innovasjon er kundenes behov, og grunnpilarene for arbeidet er intern innovasjonskultur og effektive samarbeidsmodeller med kunder og andre eksterne aktører».

Innovasjonsaktiviteten i konsernet har som målsetning å utvikle nye produkter, teknologier, innsamlingsløsninger og samarbeidsformer. Innovasjonsarbeidet fokuserer også på utvikling av nedstrømsløsninger for økt materialgjenvinning, og i visse tilfeller helt nye verdikjeder for håndtering og utnyttelse av avfall. De fleste utviklingsprosjekter går over flere år, og mange av disse kvalifiserer til støtteordninger slik som Forskningsrådets ordning for «Skattefunn».

I 2017 deltok Norsk Gjenvinning med egeninnsats og finansiering av flere innovasjonsprosjekter, herunder: 

  • Bærekraftig gjenvinning av våtorganisk avfall
  • Bærekraftig gjenvinning av gips
  • Materialgjenvinningsløsning for blandet returtre
  • Optimal deponiutforming for deponi av syredannende bergarter


Ovennevnte prosjekter ble i 2017 kostnadsført med 1,27 millioner kroner. Ved utgangen av 2017 har Norsk Gjenvinning flere pågående utviklingsprosjekter, som forventes gjennomført i løpet av 2018 og 2019. Disse prosjektene inkluderer videreføring av arbeidet med utvikling av nye løsninger for materialgjenvinning av returtre og gipsavfall.

Innovasjonsarbeidet utføres i økende grad i samarbeid med eksterne aktører, som kunder og leverandører og teknologiutviklere. Det forventes at denne type samarbeidsformer vil bli stadig viktigere for utvikling av nye gjenvinningsløsninger i fremtiden. Norsk Gjenvinning samarbeider også med flere forsknings- og universitetsmiljøer.

Digitalisering er et viktig satsningsområde for konsernet. Vi ser muligheter innenfor digitalisering langs hele verdikjeden og i grensesnittet mot våre kunder. Eksisterende løsninger og tilbud digitaliseres og forbedres løpende, i tillegg utforskes nye digitale forretningsområder, hvor dagens tjenestetilbud brukes som springbrett.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner