Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Konsernsjefen har ordet: Bærekraft som strategi

Norsk Gjenvinning mener at bruk av resirkulerte råvarer er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Gjenvinningsbransjen spiller en sentral rolle i den sirkulære økonomien, og bærekraft er derfor en integrert del av vår strategi og forretning. Vi ønsker å løfte frem og synliggjøre arbeidet vårt på området, og fortelle hvordan dette bygger økonomisk, sosial og miljømessig verdi – både for kundene våre, for samfunnet og for oss.

Etter noen tøffe år med press på råvareprisene og lav aktivitet i norsk økonomi, opplevde gjenvinningsbransjen en forbedret markedsutvikling i 2017. I tillegg fortsatte vi med vårt systematiske fokus på kundekvalitet, industrialisering og innovasjon, og 2017 ble et spennende og bra år for Norsk Gjenvinning på flere måter. Vi vant mange nye, store kunder og etablerte spennende samarbeidsavtaler med viktige aktører, slik som AF Gruppen. Vi økte vår aktivitet og forbedret vår lønnsomhet på bred front i hele konsernet. Og vi er spesielt stolte av at vi ble kåret blant Norges topp 20 virksomheter i Ipsos’ omdømmeundersøkelse for 2017 – en betydelig anerkjennelse av vår satsning og posisjon på kundeverdi og bærekraft.


Året ble avsluttet ved at Summa Equity inngikk en avtale om å kjøpe Norsk Gjenvinning-konsernet fra Altor. Dette eierskiftet ble tatt godt imot av konsernets ledelse og øvrige ansatte, og er en anerkjennelse av innsatsen som er lagt ned de seneste årene med å utvikle og forbedre selskapet, og av den sterke posisjonen konsernet har i dag. Eierskiftet ble gjennomført 28. februar 2018.

I 2017 har vi videreført arbeidet på de fire grunnpilarene for vår bærekraftstrategi: sirkulærøkonomi, compliance, eget fotavtrykk og sosialt ansvar.

Sirkulærøkonomi
For oss handler sirkulærøkonomi om å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte, resirkulerte råvarer i produksjonen av nye varer. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og vi bruker aktivt vårt slagord «Det finnes ikke søppel mer» for å folkeliggjøre visjonen og skape bevissthet rundt gjenvinningsbransjens rolle i den sirkulære økonomien.

Vi bidrar hver eneste dag til å sikre optimal utnyttelse av avfallet fra norsk næringsliv, blant annet gjennom materialgjenvinning av papp, papir, metaller, plast og glass. Og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre forretningsmodeller og verdikjeder slik at det skal bli mulig å løfte stadig flere avfallsfraksjoner opp fra deponering og forbrenning til materialgjenvinning og ombruk. Vi samarbeider nært og godt med både kunder og myndigheter, og er en premissgiver for å bygge nye og bedre markedsplasser for resirkulerte råvarer. I 2017 har vi jobbet med flere spennende innovasjonsprosjekter knyttet til sirkulærøkonomi, blant annet innen matavfall, gips og returtre.

Compliance
Compliance handler om å følge alle lover og regler, å overholde tillatelser og pålegg fra myndighetene, og å etterleve forpliktelsene vi inngår i avtaler med våre kunder og leverandører. Hos alle profesjonelle leverandører av gjenvinningstjenester og resirkulerte råvarer må compliance være på plass.

Norsk Gjenvinning har derfor gjennom flere år arbeidet hardt og systematisk for å utvikle og implementere et omfattende complianceprogram, og løpende investert i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer og opplæring i alle ledd – slik at våre kunder skal kunne føle seg trygge på at deres avfall håndteres på en lovlig og profesjonell måte.

Eget fotavtrykk
Vår gjenvinningsaktivitet sparer miljøet for flere hundre tusen tonn med CO2 årlig. Men samtidig slipper vi også ut CO2 fra vår virksomhet. Selv om vi er stolte av at gjenvinningsbransjen reduserer norske klimagassutslipp med cirka sju prosent årlig, er vi opptatte av at det ikke skal bli en hvilepute når det gjelder å stadig redusere egne utslipp.

Vårt fokus på eget fotavtrykk handler om å øke vårt positive bidrag og redusere vårt negative bidrag, og dette dreier seg i stor grad om hvordan vi transporterer avfall fra våre lokale oppstrømskunder og resirkulerte råvarer til det globale nedstrømsmarkedet. Vi jobber derfor kontinuerlig med ny teknologi og nye tiltak for å redusere konsernets fotavtrykk fra transport. På innsamling av husholdningsavfall har vi stadig flere kommunale kontrakter der vi benytter helelektriske biler. På innsamling av næringsavfall bestilte vi i 2017 vår første krokbil som skal gå på flytende biogass (LBG), og i tillegg jobber vi med leverandører på å ta frem løsninger for helelektriske lastebiler. I tillegg har vi i 2017 lansert komprimerende beholdere og containere med smart-teknologi for overvåkning og varsling for å optimalisere tømmefrekvens og redusere logistikken.

Sosialt ansvar
Norsk Gjenvinning-konsernet tar sosialt ansvar gjennom en rekke tiltak hvor vi hjelper utsatte grupper tilbake i arbeid, motiverer unge til å søke seg til bransjen og fremmer kunnskap om kildesortering og avfallets verdi. Et eksempel på dette er NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» som går ut på å gi muligheter til mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet til å komme tilbake til lønnet arbeid. Vi har samarbeidet med NHO om «Ringer i Vannet» siden 2013, og flere av våre faste ansatte har kommet inn gjennom denne ordningen. I september 2017 fikk vi en stor anerkjennelse for dette arbeidet da vi fra NHO mottok årets Ringer i Vannet-pris for 2017.

Stolt av våre medarbeidere
Gjennom 2017 har vi tatt nye store steg for å forbli en ledende aktør på bærekraft i Norge. Medarbeiderne våre spiller den aller viktigste rollen for at vi skal være en bærekraftig virksomhet – både i et sosialt, miljømessig og økonomisk perspektiv. Alle som jobber i NG fikk en stor anerkjennelse da Norsk Gjenvinning kom inn blant de topp 20 norske selskapene på Ipsos sin årlige omdømmemåling. Jeg er stolt av jobben alle har gjort i 2017, og fortsetter å gjøre hver eneste dag, for å sette oss i en ledende posisjon på området og sikre verdiskaping for våre kunder, samfunnet og selskapet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner