Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
fotograf Marion Haslien www.haslien.no

Menneskene

Menneskene som arbeider i Norsk Gjenvinning-konsernet er vår viktigste ressurs. Vi hadde totalt 1 381 ansatte ved utgangen av 2017. Vi er opptatt av å bygge en solid internkultur der våre verdier Kremmerskap, Proaktivitet, Ansvarlighet og Lagånd står i sentrum.

Medarbeidertilfredshet
Hvert år gjennomfører vi medarbeiderundersøkelse blant alle våre faste ansatte. I 2017 deltok 932 medarbeidere i undersøkelsen og responsgraden gikk opp fra 78 prosent i 2016 til 79 prosent i 2017.

Norsk Gjenvinning har svært engasjerte medarbeidere som gjerne yter en ekstra innsats når det er nødvendig, og tre av fire opplever at gjennomføringsevnen er høy eller svært høy. De ansatte har en god forståelse for rollen sin, er orientert mot kunden og opplever at kundene er fornøyde. Medarbeiderne vurderer også en rekke forhold knyttet til HMS og Compliance høyt, og mener at dette arbeidet fungerer godt i selskapet. Det er en kraftig forbedring fra 2016 på at de ansatte har bedre kjennskap til NG-konsernets overordnede mål, og en er nå tilbake på samme nivå som i 2014 og 2015. Lederne viser seg fortsatt frem som gode rollemodeller som er i tråd med våre verdier, og resultatet her ligger stabilt for de siste tre årene.

Kompetanseheving gjennom NG-skolen
Norsk Gjenvinning arbeider kontinuerlig med kompetanseheving. NG-skolen skal være vår kanal for å tilby opplæring og kurs til alle ansatte, og i 2017 har vi jobbet for å utvikle NG-skolen til å bli et senter for strategisk og operativ opplæring. Dette innebærer blant annet å øke bredden av kurs, bedre synliggjøring av de opplæringstiltakene som faktisk gjennomføres, og å satse på opplæring innen compliance, konkurranserett, HMS og nærvær. Det har vært holdt 10 obligatoriske, lokale kurs i konkurranserett, der 115 deltakere har deltatt. Målsetningen har vært å gi en kort, overordnet innføring i de viktigste reglene som man må være klar over når det gjelder konkurranseregelverket. Det har videre vært holdt 13 obligatoriske kurs, med om lag 100 deltakere, på lokasjoner fra Kristiansand i sør til Trondheim i nord i «Nærvær- og sykefraværsarbeid» for operative ledere og nøkkelpersoner. Kursets formål er å forebygge og redusere sykefraværet i selskapet, ved å gi operative ledere og nøkkelressurser opplæring og trening i å øke nærværet, redusere sykefraværet og fraværsskader, økt samarbeid og tillit.

Vi jobber kontinuerlig med å styrke NG-skolens innhold og relevans, og i 2018 vil NG Skolen blant annet inkludere ledertrening som hver vil bestå av tre samlinger der deltakerne vil få presentert og trent på sentrale lederteknikker.


Om kompetanseheving som en del av vårt compliance- og risikoreduserende arbeid >


Om HMS-kurs som gjennomføres i egen regi > 


Norskkurs og heving av basisferdigheter
Gjennom vårt gode samarbeid med Folkeuniversitetet, har vi på nytt søkt om Kompetansepluss midler fra Vox i 2018. Vox er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk som er underlagt Kunnskapsdepartementet. Midlene kan benyttes til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Midlene vi fikk tildelt for 2017, har blitt benyttet til 2 grupper som gjennomførte 100 timers norskkurs.

Satsing på å øke kompetansen for operative ledere
Norsk Gjenvinning har videreført kurset som heter «Trygg i Rollen», der operative ledere er målgruppen. I 2017 ble det gjennomført 3 kurs på ca. 60 timer i 2017. «Trygg i rollen» styrker han/hun sin lederkompetanse, utvikler lederen som en rollemodell og gir derfor et samlet løft til konsernet. Kurset utvikler ledernes ferdigheter innen kommunikasjon, og gir kompetanse innen fagområder som økonomi, arbeidsrett og salg/kundeservice.

Konsernet har et kontinuerlig fokus på kurs og opplæring av ansatte og ledere, og vil fortsette arbeidet med å avdekke kompetanse- og opplæringsbehov og dekke disse.

Synliggjøring av kompetanse
Kunnskapen til medarbeiderne i Norsk Gjenvinning er den «viktigste verdien» vi har i selskapet. I 2017 har det vært jobbet med å samle all kompetansen til selskapet ett sentralt sted. Selskapet sikrer da at ansatte har oppdatert og korrekt kursing innen sitt fagområde, men også innen blant annet helse, miljø og sikkerhet. Når kompetansen til våre ansatte er samlet ett sted, effektiviseres også fremskaffelsen av informasjon til anbud.

Stillingstitler og stillingsbeskrivelser
Selskapet har i 2017 hatt en gjennomgang av alle stillingstitler i selskapene, og har i samarbeid med organisasjonen satt opp en stillingsoversikt med titler og tilhørende stillingsbeskrivelser. Stillingsbeskrivelser er viktig for at både arbeidstaker og arbeidsgiver skal ha en felles forståelse for hvilke hovedoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav som ligger til stillingen. Medarbeiderundersøkelsen viser stor fremgang fra 2016 i hva som forventes av dem i jobben sin, og svarer veldig høyt på dette.

Arbeidstakerrettigheter

Vi jobber aktivt med å ivareta arbeidstakerrettigheter i hele verdikjeden vår, og gjennomfører derfor interne og eksterne revisjoner for å vurdere samsvar mellom lover/regler og praksis. 

Les mer ›

Inkluderende arbeidsliv, likestilling og diskriminering

Norsk Gjenvinning-konsernet skal være et godt sted å jobbe for alle våre medarbeidere. Vi er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende. 

Les mer ›

Medbestemmelse

De ansatte og ledelsen i konsernet har et tett og konstruktivt samarbeid, og våre ansatte er sikret medbestemmelse på flere nivåer. 

Les mer ›

Medarbeidersamtale

Alle medarbeidere skal delta i systematiske og jevnlige medarbeidersamtaler med fokus på klare mål, oppfølging, evaluering og utvikling.

Les mer ›

Endringer i styre og ledelse

Ved utgangen av 2017 bestod konsernets styre av styrets leder og seks styremedlemmer.

Les mer ›

Sykefravær og personskader

Konsernets virksomhet medfører arbeid som kan være fysisk belastende for medarbeidere i visse funksjoner. Det kan også medføre risiko for arbeidsulykker og skader. 

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner