Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Arbeidstakerrettigheter

Vi jobber aktivt med å ivareta arbeidstakerrettigheter i hele verdikjeden vår, og gjennomfører derfor interne og eksterne revisjoner for å vurdere samsvar mellom lover/regler og praksis. 

I 2017 har vi blant annet gjennomført eksterne revisjoner av samarbeidspartnere og transportører i Norge og utlandet for å sørge for at regelverket opprettholdes i hele verdikjeden. I 2018 vil vi, som i 2016, revidere flere av våre nedstrømskunder i Asia.

Norsk Gjenvinning er opptatt av å ha en sunn og åpen organisasjonskultur hvor uakseptable og ulovlige handlinger ikke skal tolereres, men gripes fatt i dersom de skjer. Vi informerer våre ansatte om at varsling er bra for både virksomheten og for samfunnet, og at ansatte som er villige til å varsle er en viktig ressurs for konsernet. De ansatte får kontinuerlig informasjon i ulike forum om gjeldende regelverk og om våre varslingskanaler, og de ansatte gir svært gode tilbakemeldinger på dette arbeidet i medarbeiderundersøkelsen.

I 2014 fikk vi konsesjon fra Datatilsynet til å utvide varslingsfunksjonen med en ekstern varslingskanal som er tilgjengelig på konsernets hjemmeside. I 2017 videreutviklet vi vår allerede eksisterende varslingskanal- og veileder som nå ligger tilgjengelig på hjemmesidene våre.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner