Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Sykefravær og personskader

Konsernets virksomhet medfører arbeid som kan være fysisk belastende for medarbeidere i visse funksjoner. Det kan også medføre risiko for arbeidsulykker og skader. 

Norsk Gjenvinning har derfor et kontinuerlig sterkt fokus på helse og sikkerhet, og vi legger stor vekt på risikovurdering av de enkelte arbeidsoppgaver for å kartlegge alle faremomenter ved arbeidet. Vi legger også opp til at den enkelte medarbeider skal ha fokus på helse og sikkerhet i sitt daglige arbeid, og analysene blir gjennomgått i selskapene.

Totalt hadde konsernet i alt 37 personskader som resulterte i 472 fraværsdager i 2017. Tilsvarende tall for 2016 var 53 personskader og 667 fraværsdager. Dette tilsvarer en H-verdi på 8,9 i 2017. H-verdien for 2016 var på 7,3.

Totalt sykefravær for Norsk Gjenvinning-konsernet var på 6,3 prosent i 2017. Korttidsfravær var på 1,5 prosent, og langtidsfraværet var på 4,7 prosent. Det er flere store variasjoner i sykefraværet mellom divisjonene og regionene. Til sammenligning var sykefraværet i 2016 totalt på 6,0 prosent.

Totalt hadde konsernet i alt 53 personskader som resulterte i 667 fraværsdager. Tilsvarende tall for 2015 var 90 personskader og 235 fraværsdager. Dette tilsvarer en H-verdi på 7,3. Det er en den samme H-verdien som for 2015.

Det er iverksatt flere ulike tiltak for å redusere sykefraværet som inkluderer blant annet tett lokal oppfølging og samtaler med sykemeldte, tilrettelegging av arbeid og arbeidstid, samt større fokus på HMS-rapportering i ledermøter i divisjonene og selskapene. Det har i tillegg vært holdt 13 obligatoriske, lokale kurs i nærvær, for å gi opplæring og trening til ledere og andre nøkkelressurser knyttet til forebygging og oppfølging av sykefravær og fraværsskader. Kursopplegget vil videreføres i 2018, samt følges opp med ytterligere, tett lokal oppfølging av sykemeldte.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner