Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Aktiv kontroll

For å sikre at alle anlegg til enhver tid opererer i henhold til regelverk og tillatelser gjennomfører vi både interne og eksterne revisjoner og inspeksjoner. Slik forbedrer vi virksomheten og sikrer overensstemmelse med eksterne og interne krav.

Alle våre lokasjoner kontrolleres og revideres i løpet av en treårsperiode. Her definerer vi spesielle fokusområder som skal gjennomgås basert på de risikoanalyser som er gjort i hvert enkelt virksomhetsområde og divisjon. Revisjonene omfatter Internkontrollforskriften, ISO-standardene, Global Compacts prinsipper, myndighetskrav, samt interne krav og fokusområder. Vi gjennomfører også samsvarsvurderinger av drift mot styrende dokumenter og relevant lovverk, og interne revisjoner av finansielle transaksjoner.

Som del av vår internkontroll gjennomfører konsernet internrevisjoner av datterselskaper. Dette gjøres basert på stikkprøver og risiko. Høsten 2018 ble det gjennomført en intern kontrollrevisjon av R3 Entreprenør AS. Det ble utarbeidet en handlingsplan fra selskapet for å sikre lukking av funnene fra revisjonen.

Vi kontrollerer jevnlig flere av våre underleverandører og nedstrømsløsninger i Norge og i utlandet for å sørge for at regelverket opprettholdes i hele verdikjeden.

Offentlige myndigheter gjennomfører jevnlig tilsyn hos Norsk Gjenvinning for å sikre overenstemmelse med relevant lovverk.

Alle funn registreres og følges opp i styringssystemet NG-Pro og avvikene rapporteres til konsernledelse og styret.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner