Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Bærekraftrapport 2018 Som et ledd i forsterke budskapet ble det også utarbeidet kommunikasjonsmateriell som plakater med egne medarbeidere som henger på anleggene som har vært gjennom første fase av programmet.

Sikkerhetskultur

«Vi gir oss aldri på sikkerhet» er kjernen i sikkerhetsarbeidet i Norsk Gjenvinning. Over tid har det vært for mange skader og en for høy H-verdi i selskapet. I 2018 gikk dermed startskuddet for å intensivere arbeidet med å øke sikkerhetskulturen på tvers av selskapet.

I 2018 ble det satt ned en egen arbeidsgruppe, bestående av flere funksjoner i selskapet. Involvering var viktig for å sikre en bred forankring for å skape en sterkere sikkerhetskultur. Målet er at alle skal komme seg trygt hjem etter jobb. I løpet av året gjennomførte selskapet første fase av kulturendringsprogrammet, som innebærer opplæring av ledere, gjennomgang på alle anleggene i divisjonene gjenvinning og metall, for å sette en baseline som man etter hvert kan måle mot og se om vi klarer å skape forbedringer.

Livreddende regler
Det ble også utviklet NGs livreddende regler, som skal sikre at alle som jobber på anleggene og som sjåfør er klar over risikoer ved jobben de gjør og hvordan de jobber forebyggende for å unngå skader. Arbeidet med sikkerhetskultur er sterkt forankret i ledelsen og skal sikre at medarbeidere forstår ansvaret de selv også besitter med å jobbe på en sikker måte. I løpet av 2019 vil programmet gå inn i fase to.
For å sikre en god integrering i linjen er sikkerhet tett knyttet opp mot NG Flyt og Lean-arbeidet som gjøres ellers i organisasjonen.

HMS-dag med fokus på brann og brannvern
Norsk Gjenvinning gjennomfører årlig en HMS-dag på tvers av selskapet. Tidligere år har disse dagene vært opp til hvert anlegg å gjennomføre. I 2018 ble det derimot besluttet at HMS-dagen skulle ha samme tema for alle i divisjon gjenvinning og divisjon metall med fokus på brannsikkerhet. Spissene i selskapet har dager tilpasset sitt fag.

En felles dag sikrer et tydelig og samlet budskap på tvers. I tillegg utarbeides det materiell alle kan bruke, dermed kan HMS-ressursene i selskapet jobbe mer effektivt i forbindelse med en slik dag.

Sommeren 2018 opplevde bransjen en utfordring med brann. I Norsk Gjenvinning jobbes det kontinuerlig med brannforebyggende tiltak. Dette inkluderer blant annet slukketrening, øvelse av evakuering og sikring av at utstyret er vedlikeholdt og velfungerende dersom en brann skulle oppstå. Allikevel så man det nødvendig å ha fokus på dette også på HMS-dagen.

HMS-dagen avdekket både god beredskap, men også mangler som anleggene jobbet videre på etter øvelsen.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner