Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Risikovurderinger og styrende dokumenter

Risikovurderinger er et viktig styringsverktøy for å definere og planlegge tiltak som skal forebygge og forberede for uønskede hendelser, samt for å heve kvaliteten i aktiviteter som utføres i konsernet. Risikovurderinger er også fundamentet for compliance-programmet vårt.

Gjennom risikovurderinger øker vi bevissthet og kunnskap om aktuelle utfordringer og muligheter blant ledere og ansatte, samt at det bidrar i prioriteringen av risikoreduserende tiltak.

Vi gjennomfører formaliserte og regelmessige risikovurderinger på konsernnivå, selskapsnivå og anleggsnivå. På den måten sikrer vi helhetlig risikovurdering med bred involvering. Risikovurderinger skal være en integrert del av forretningsdriften vår og ledelsen gjennomgår jevnlig risikovurderinger og utførte tiltak samt beslutter prioriteringer for neste periode.

Vi har utarbeidet og videreutviklet styrende dokumenter som policyer, prosedyrer og instrukser der vi beskriver hvilke eksterne og interne krav som skal etterleves og hvordan etterlevelse skal sikres ved utøvelse av arbeid og kontrollaktiviteter. Interne krav skal blant annet baseres på kartlagt risiko og rapporterte hendelser, for å sikre at risikoer håndteres effektivt og at konsernet lærer av hendelser.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner