Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Uploaded by admin

Dialog og samspill

God dialog er viktig når vi skal ivareta ansvaret vårt overfor ulike interessentgrupper, tilpasse oss endringer i samfunnet og skape tillit til virksomheten. Norsk Gjenvinnings viktigste interessenter – ved siden av våre egne ansatte – er kunder, naboer, leverandører, investorer, myndigheter, organisasjoner og utdannelsesmiljøer.

Gjennom åpen dialog ønsker vi å tydeliggjøre våre holdninger, og å styrke posisjonen vår som bransjeleder på bærekraftige løsninger som gir verdi for kundene. Vi ønsker også å få med opinionen, kunder og myndigheter på å utvikle stadig bedre løsninger for optimal ressursforvaltning og netto miljøgevinst.

Her er noen eksempler på hvordan dialogen foregår:

Kunder
Vi arbeider kontinuerlig med å legge til rette for god kundedialog, og å håndtere bestillinger, klager og andre henvendelser. I 2018 har vi hatt en betydelig økning i bruken av vår bestillingsapp og vår web-baserte kundeportal. Både appen og portalen gjør kundens hverdag enklere. Vår årlige kundetilfredshetsmåling er en viktig kilde til innsikt om kundenes behov, og denne bruker vi aktivt for å sikre stadig bedre kvalitet og verdi til våre kunder.

I 2018 fortsatte vi med Gjenvinningsbloggen som oppdateres jevnlig med temaer som retter seg mot effektive og miljøriktige avfallsløsninger, forståelse av regler og myndighetskrav, håndtering av farlig avfall, etc. I en tid preget av grønt skifte og stadig større fokus på bedrifters miljøansvar, har bloggen vist seg å ha stor verdi for kunder og bransjeinteressenter.

All vår utvikling gjøres med kunden i fokus, og i 2018 fortsatte vi vår satsning på strategiske samarbeid med viktige kunder. Et eksempel på dette er hvordan vi hjelper IKEA med å øke egen sorterings- og fyllingsgrad, for en mer ressurseffektiv og bærekraftig avfallshånderting. Et annet eksempel er et samarbeidsprosjekt med OBOS og Entra, hvor vi sammen ønsker å stimulere materialprodusenter til å benytte resirkulert råstoff i sin materialproduksjon.

Investorer
Norsk Gjenvinning bestreber seg på å kommunisere åpent, ærlig og likt til aktørene i finansmarkedet. Kvartalsresultater og annen relevant informasjon publiseres på engelsk under et eget menypunkt: Investor. Vi følger Oslo Børs sine krav og anbefalinger om IR-informasjon.

Myndigheter
Vi har dialog med myndigheter og politikere på nasjonalt og lokalt nivå om blant annet rammebetingelser, betydningen av sirkulærøkonomi og fremtidens ressursbruk. En del av dialogen skjer gjennom Norsk Industri, NHO og Avfall Norge. Og vår konsernsjef er blant annet medlem i Klima- og miljøministerens Klimaråd.

Vi har løpende dialog med tilsynsmyndighetene for å sikre god ivaretakelse av myndighetspålagte driftskrav, og for å få råd knyttet til praktiske problemstillinger. Denne kontakten ivaretas av ledere og fagpersoner, både sentralt i konsernstaben og i våre lokale avdelinger.

Organisasjoner
Norsk Gjenvinning er medlem i FNs Global Compact og følger de ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og antikorrupsjon.

Konsernet er også medlem i Transparency International, og bruker medlemskapet til å få innspill til vårt antikorrupsjonsarbeid.

Utdannelsesmiljøer
Norsk Gjenvinning samarbeider med flere høyskoler og universiteter. Samarbeidet strekker seg fra utviklingsprosjekter og gjesteforelesninger til caser, oppgaveskriving, karrierearrangement med mer. Studenter kan få mulighet til å skrive master- eller doktorgradsoppgave hos oss. De seneste årene har både Harvard Business School og Handelshøyskolen BI laget case om vårt compliancearbeid og våre forbedringsprosesser.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner