Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Pasadalen - Porsgrunn

Anlegget ligger i et skogsområde med boligområder i nærheten, og er omringet av naturtyper som er beskrevet med stort biologisk mangfold av Miljødirektoratet.

  • Et kalksteinsbrudd som er hekkeområdet for to fuglearter på rødliste: Skogdue og dverglo.

En rik sump- og kildeskog 350 meter fra anlegget. Området er viktig siden det består av varmekjær kildeløvskog som er omringet av andre skogformasjoner. En kalkrygg med eldre sopprik barskog, samt skrenter med edelløvskog. Ingen dyrearter er katalogisert i skogsområdene.

Påvirkning
Den største påvirkningen er støy som kommer fra sorteringsanlegget. Hekkeområdet og skogsområdet ligger mer enn 350 meter fra anlegget. I tillegg ligger steinbruddet under det naturlige høydenivået, slik at terrenget gir en naturlig skjerm mot støy. Det finnes også naturlig skogsvegetasjon mellom anlegget og hekkeområdet som gjør at påvirkningen er vurdert som liten.

Anlegget avgrenses av vegetasjon, men noe støv fra sorteringsaktiviteter vil kunne spres til skogsområdet. 

Norsk Gjenvinning vurderer løpende behovet for støvreduserende tiltak.

Dette er et utdrag fra en større intern rapport, der vi har sett på hvordan anleggene våre påvirker det biologiske mangfoldet. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner