Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Marius Nygaard - Groruddalen Miljøpark

Ytre miljø

Alle våre mottaks- og behandlingsanlegg har nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Her stilles det krav til blant annet trafikkbelastning, driftstider, visuelt inntrykk, støv og støynivåer samt utslipp til luft, vann og grunn. Vi rapporterer årlig til myndighetene i samsvar med krav i tillatelsene.

Flere anlegg i Norsk Gjenvinning-konsernet har fått ny eller oppdatert tillatelse i 2018.  

Det er registrert 45 avvik etter tilsyn ved anlegg i Norsk Gjenvinning-konsernet. Alle avvikene er lukket eller vil bli lukket innen tidsfrist. Norsk Gjenvinning-konsernet har ikke mottatt bøter eller andre strafferettslige sanksjoner for brudd på miljølovgivningen i 2018.

Det er registrert 30 naboklager i 2018.  Anleggene med flest klager er metallanlegget i Sarpsborg (støy), gjenvinningsanlegget i Drammen (lukt og støy) og slamanlegget i Holmestrand (lukt). Ved anlegg som ligger tett opp mot boligområder arbeider anleggsledelsen aktivt med å tilrettelegge for god nabokommunikasjon. Dette gjør vi gjennom jevnlige møter og med aktiv bruk av digitale informasjonskanaler.

Alle våre største selskaper er sertifisert etter standarden ISO14001 for miljøledelse.

I 2018 fikk vi 140 tillatelser til avfallseksport. Vi var også eneste avfallseksportør der det ikke ble avdekket avvik etter revisjon fra miljømyndighetene. Norsk Gjenvinning-konsernet tok i 2018 ansvar for eksport av Harrier, som er en låst situasjon der skipet lå i over et år i påvente av å bli eksportert. Vi gjennomførte også en revisjon av våre nedstrøms løsninger i Asia for å sikre at vår eksport er i henhold til regelverket samt at den ikke er til skade for hverken mennesker eller miljø.

Utslipp til vann
Utslipp til vann fra anleggene våre kan skje i form av påslipp til kommunalt nett, utslipp til sjø og fjord eller utslipp til elv og bekk. Mange av Norsk Gjenvinning-konsernets anlegg har utslippstillatelse fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

Basert på anleggenes driftstillatelse og kravene som stilles i disse, rapporterer vi årlig alle utslipp til miljømyndighetene. For de enkelte anleggene er det utarbeidet måleprogrammer som beskriver rutiner for hvordan utslippene skal overvåkes. I 2018 har vi hatt høyt fokus på gjennomgang og kvalitetssikring av måleprogrammene. To av våre anlegg har også krav til å gjennomføre overvåkingsprogrammer for resipient. Alle analyser av utslippsvann utføres av akkrediterte laboratorier.

Brannforebyggende tiltak
I Norsk Gjenvinnings forsikringsavtale er en andel av forsikringspremien satt av til brannforebyggende tiltak, I den forbindelse har eksterne konsulenter, sammen med representanter fra forsikringsselskapet, i 2017 gjennomført brann- og risk management befaringer med påfølgende risikoidentifiserende og skadeforebyggende rapport på de 7 største anleggene i Norsk Gjenvinning AS og Norsk Gjenvinning Metall AAS.

Resultatene fra dette arbeidet ga selskapene gode innspill til hvordan det videre arbeidet med brannsikkerhet ved de ulike anleggene skal prioriteres fremover. Det er på bakgrunn av dette gjennomført flere tiltak knyttet til brannsikkerheten gjennom 2018.

Alvorlige hendelser
Norsk Gjenvinning hadde i 2018 en brann på avfallsanlegget i Haraldrudveien 31 i Oslo. I etterkant av brannen ble det gitt et pålegg fra Fylkesmannen om å vurdere miljøeffektene av brannen. For å gjøre vurderingen engasjerte NG en uavhengig 3. part. Resultatene fra undersøkelsene viste at brannen ikke har hatt negativ effekt på ytre miljø.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner