Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen)

Konsernsjefen har ordet: Bærekraft som strategi

Norsk Gjenvinning mener at bruk av resirkulerte råvarer er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Gjenvinningsbransjen spiller en sentral rolle i den sirkulære økonomien, og bærekraft er derfor en integrert del av vår strategi og forretning. Vi ønsker å løfte frem og synliggjøre arbeidet vårt på området, og fortelle hvordan dette bygger økonomisk, sosial og miljømessig verdi – både for kundene våre, for samfunnet og for oss.

2018 ble et år preget av fremgang på flere fronter for Norsk Gjenvinning-konsernet – samtidig som vi opplevde krevende utfordringer i deler av virksomheten. Blant annet forårsaket kinesiske importrestriksjoner betydelige fall i nedstrømsprisene for returpapir og metaller, og vi fikk en økning i logistikkostnader på grunn av den unormalt tøffe vinteren på Østlandsområdet. Men til tross for en del utfordringer har vi holdt fokus på å styrke virksomhetens effektivitet og bærekraft. Gjennom NG Flyt – som er konsernets satsning på industrialisering og Lean gjennom hele verdikjeden – har vi forbedret leveransekvalitet, driftseffektivitet, varestrømoptimering og råvarekvalitet. Og vi har satset videre på innovasjon for å stadig forbedre våre prosesser og sikre optimal ressursforvaltning til det beste for både kunder, miljø og lønnsomhet. Noen høydepunkter fra 2018 som eksemplifiserer vår satsning på bærekraft:

  • Norsk Gjenvinning-konsernet satser på innovasjon og strategiske samarbeidsmodeller med aktører langs verdikjeden, og var i 2018 spesielt aktive innen bygg og anlegg. Vi utviklet og implementerte en metodikk for oppnåelse av 100% kildesorteringsgrad på byggeplass. Vi inngikk strategisk samarbeid med flere av Norges største byggherrer for utvikling av bærekraftige byggematerialer basert på resirkulerte råvarer. Og vi var med å etablere næringsklyngen Construction City sammen med OBOS og AF Gruppen.
  • I april sendte Norsk Gjenvinning Downstream som første norske aktør en båtlast med returtre til Skottland for testing av materialgjenvinning for trevirke.
  • I august startet vi opp vår nye prosesslinje for materialgjenvinning av gips ved vårt anlegg i Holmestrand. Anlegget tar imot og prosesserer gipsavfall fra riveprosjekter, nybygging og produksjonsspill, og leverer gipspulver til Norgips og Gyproc som råvare til nye gipsplater.

Og vi er spesielt stolte av at vi for andre året på rad ble kåret blant Norges topp 20 virksomheter i Ipsos’ omdømmeundersøkelse for 2018 – en betydelig anerkjennelse av vår satsning og posisjon på kundeverdi og bærekraft.

I 2018 har vi videreført arbeidet på de fire grunnpilarene for vår bærekraftstrategi: sirkulærøkonomi, compliance, eget fotavtrykk og sosialt ansvar.

Sirkulærøkonomi
For oss handler sirkulærøkonomi om å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte, resirkulerte råvarer i produksjonen av nye varer. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem – og vi bruker aktivt vårt slagord «Det finnes ikke søppel mer» for å folkeliggjøre visjonen og skape bevissthet rundt gjenvinningsbransjens rolle i den sirkulære økonomien.

Vi bidrar hver eneste dag til å sikre optimal utnyttelse av avfallet fra norsk næringsliv, blant annet gjennom materialgjenvinning av papp, papir, metaller, plast og glass. Og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle våre forretningsmodeller og verdikjeder slik at det skal bli mulig å løfte stadig flere avfallsfraksjoner opp fra deponering og forbrenning til materialgjenvinning og ombruk. Vi samarbeider nært og godt med både kunder og myndigheter, og er en premissgiver for å bygge nye og bedre markedsplasser for resirkulerte råvarer. I 2018 har vi jobbet med flere spennende innovasjonsprosjekter knyttet til sirkulærøkonomi, blant annet innen returtre, betong, isolasjon og keramikk og porselen.

Compliance
Compliance handler om å følge alle lover og regler, å overholde tillatelser og pålegg fra myndighetene, og å etterleve forpliktelsene vi inngår i avtaler med våre kunder og leverandører. Hos alle profesjonelle leverandører av gjenvinningstjenester og resirkulerte råvarer må compliance være på plass.

Norsk Gjenvinning har derfor gjennom flere år arbeidet hardt og systematisk for å utvikle og implementere et omfattende complianceprogram, og løpende investert i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer og opplæring i alle ledd – slik at våre kunder skal kunne føle seg trygge på at deres avfall håndteres på en lovlig og profesjonell måte.

Eget fotavtrykk
Vår gjenvinningsaktivitet sparer miljøet for flere hundre tusen tonn med CO2 årlig. Men samtidig slipper vi også ut CO2 fra vår virksomhet. Selv om vi er stolte av at gjenvinningsbransjen reduserer norske klimagassutslipp med cirka sju prosent årlig, er vi opptatte av at det ikke skal bli en hvilepute når det gjelder å stadig redusere egne utslipp.

Vårt fokus på eget fotavtrykk handler om å øke vårt positive bidrag og redusere vårt negative bidrag, og dette dreier seg i stor grad om hvordan vi transporterer avfall fra våre lokale oppstrømskunder og resirkulerte råvarer til det globale nedstrømsmarkedet. Vi jobber derfor kontinuerlig med ny teknologi og nye tiltak for å redusere konsernets fotavtrykk fra transport. I januar satte Norsk Gjenvinning Norges to første elektriske renovasjonsbiler i ordinær drift, i Sarpsborg kommune. Og i november kom Norsk Gjenvinning med den første flytende biogass (LBG) krokbilen på norske veier, som kjører for VESAR og drives med biogass produsert av matavfallet til innbyggerne i regionen. I tillegg har vi i 2018 fortsatt å rulle ut komprimerende beholdere og containere med smart-teknologi for overvåkning og varsling for å optimalisere tømmefrekvens og redusere logistikken.

Sosialt ansvar
Norsk Gjenvinning-konsernet tar sosialt ansvar gjennom en rekke tiltak hvor vi hjelper utsatte grupper tilbake i arbeid, motiverer unge til å søke seg til bransjen og fremmer kunnskap om kildesortering og avfallets verdi. Et eksempel på dette er NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» som går ut på å gi muligheter til mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet til å komme tilbake til lønnet arbeid. Vi har samarbeidet med NHO om «Ringer i Vannet» siden 2013, og flere av våre faste ansatte har kommet inn gjennom denne ordningen.

I 2018 fortsatte Norsk Gjenvinning med å donere brukte PCer til MARTE Nettverkssenter. Norsk Gjenvinning samler inn, renser og oppgraderer PCene, og leverer disse til nettverkssenteret hvor målgruppen er aleneforeldre og deres barn fra land med krig og konflikt, som har begrenset inntekt og trenger hjelp til å skaffe grunnleggende verktøy som kan gjøre hverdagen enklere.

Stolt av våre medarbeidere
Gjennom 2018 har vi tatt nye store steg for å forbli en ledende aktør på bærekraft i Norge. Medarbeiderne våre spiller den aller viktigste rollen for at vi skal være en bærekraftig virksomhet – både i et sosialt, miljømessig og økonomisk perspektiv. Alle som jobber i NG fikk en stor anerkjennelse da Norsk Gjenvinning for andre år på rad kom inn blant de topp 20 norske selskapene på Ipsos sin årlige omdømmemåling. Jeg er stolt av jobben alle har gjort i 2018, og fortsetter å gjøre hver eneste dag, for å sette oss i en ledende posisjon på området og sikre verdiskaping for våre kunder, samfunnet og selskapet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner