Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
fotograf Marion Haslien www.haslien.no

Menneskene

Menneskene som arbeider i Norsk Gjenvinning-konsernet er vår viktigste ressurs. Vi hadde totalt 1 337 ansatte ved utgangen av 2018, som fordeler seg innen stillingsgrupper som operatører, sjåfører, kundesenter salg, HMS/Lean, øvrige funksjonærer og ledere. Vi er opptatt av å bygge en solid internkultur der våre ansatte etterlever verdiene Kremmerskap, Proaktivitet, Ansvarlighet og Lagånd i sitt virke.

Medarbeidertilfredshet
Hvert år gjennomfører vi medarbeiderundersøkelse blant alle våre ansatte. I 2018 deltok 1056 medarbeidere i undersøkelsen, som var 13,3% flere enn 2017, og responsgraden gikk opp fra 79 prosent i 2017 til 80 prosent i 2018.

Norsk Gjenvinning har svært engasjerte medarbeidere som gjerne yter en ekstra innsats når det er nødvendig og tre av fire opplever at gjennomføringsevnen er høy eller svært høy. De ansatte har en god forståelse for rollen sin, er svært kundeorienterte og opplever at kundene er fornøyde. I tillegg forstår de ansatte konsernets overordnede mål og lederne viser seg frem som gode rollemodeller som leder i tråd med våre verdier. Medarbeiderne vurderer også en rekke forhold knyttet til HMS og Compliance svært høyt, og mener at dette arbeidet fungerer godt i selskapet. Konsernet oppnår et godt resultat i 2018 og et nivå som ligger stabilt sammenlignet med 2017.

Kompetanseheving gjennom NG-skolen
Norsk Gjenvinning arbeider kontinuerlig med kompetanseheving, og NG-skolen er vår kanal for å tilby opplæring og kurs til alle ansatte. For å sikre godt og relevant innhold, jobber vi kontinuerlig med å øke bredden av kurs og forbedre synligheten av de opplæringstiltakene som faktisk gjennomføres. Kurs i 2018 inkluderer blant annet opplæring i HMS og risikokartlegginger, avfallsregelverket, farlig avfall, karakterisering av avfall til deponi, ulike LEAN-beltekurs, varsling og NG’s kjøreregler, konkurranserett, nærvær og sykefraværsoppfølging, samt lederutvikling. I tillegg har våre prosjektbaserte virksomheter utviklet egne programmer som er skreddersydd for deres aktivitet og kvalitets-/sikkerhetskrav.

Heving av LEAN kompetanse
Industrialiseringen av konsernets Gjenvinning og Metall-anlegg fortsatte med 9 nye anlegg som introduserte Lean i 2018. Totalt har nå 18 anlegg tatt i bruk Lean prinsipper og metodikk. I 2018 gjennomførte ca. 300 medarbeidere et grunnkurs i Lean White Belt 1, frem til nå har ca. 450 medarbeidere gjennomført dette kurset. Et stort antall medarbeidere har også gjennomført oppfølgingskurset Lean White Belt 2. Det har videre blitt gjennomført Lean Yellow Belt-kurs i 2018, der omlag 20 ansatte har gjennomført dette kurset i konsernet. Mange av prosjektoppgavene som ble utført av Yellow Belt-kursdeltakerne omhandlet HMS, spesielt kan en nevne den nye mottakskontrollen på GMP med hovedfokus på forbedret sikkerhet.

Arbeidet med Lean er en svært viktig del av industrialiseringen av NG sine anlegg med fokus på HMS, kundeverdi og kontinuerlig forbedring. Det vil sette oss i stand til å møte fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte. I 2018 har det vært gjennomført eller påbegynt ca. 40 forbedringsprosjekter. Ved å ta i bruk Lean prinsipper og metodikk vil en oppnå en bedre utnyttelse av ressursene og øke effektiviteten, og en reduksjon i ressursbruken i våre prosesser vil ha en positiv miljøpåvirkning ved reduserte utslipp.

Stillingstitler og stillingsbeskrivelser
Selskapet har i 2018 videreført standardiseringen av stillingstitler i selskapene, og har påstartet et arbeid med å knytte kompetansekrav opp mot roller. Stillingsbeskrivelser er viktig for at både arbeidstaker og arbeidsgiver skal ha en felles forståelse for hvilke hovedoppgaver, ansvarsområder og kompetansekrav som ligger til stillingen. Medarbeiderundersøkelsen viser at 9 av 10 av konsernets ansatte vet hva som forventes av dem i sine roller.

Arbeidstakerrettigheter

Vi jobber aktivt med å ivareta arbeidstakerrettigheter i hele verdikjeden vår, og gjennomfører derfor interne og eksterne revisjoner for å vurdere samsvar mellom lover/regler og praksis. 

Les mer ›

Inkluderende arbeidsliv, likestilling og diskriminering

Norsk Gjenvinning-konsernet skal være et godt sted å jobbe for alle våre medarbeidere. Vi er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende. 

Les mer ›

Medbestemmelse

De ansatte og ledelsen i konsernet har et tett og konstruktivt samarbeid, og våre ansatte er sikret medbestemmelse på flere nivåer. 

Les mer ›

Medarbeidersamtale

Alle medarbeidere skal delta i systematiske og jevnlige medarbeidersamtaler med fokus på klare mål, oppfølging, evaluering og utvikling.

Les mer ›

Endringer i styre og ledelse

Ved utgangen av 2018 bestod konsernets styre av styrets leder, nestleder og fem øvrige styremedlemmer, hvorav tre er representanter valgt av de ansatte.

Les mer ›

Sykefravær og personskader

Konsernets virksomhet medfører arbeid som kan være fysisk belastende for medarbeidere i visse funksjoner. Det kan også medføre risiko for arbeidsulykker og skader. 

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner