Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Medbestemmelse

De ansatte og ledelsen i konsernet har et tett og konstruktivt samarbeid, og våre ansatte er sikret medbestemmelse på flere nivåer.

På konsernnivå er det etablert konsernutvalg, der hovedtillitsvalgte fra de ulike divisjonene og selskapene møter representanter fra konsernledelsen for utveksling av informasjon og drøfting av saker som angår flere av virksomhetene. I 2018 ble det avholdt ett slikt møte. Det er i tillegg tre ansattrepresentanter og tre varamedlemmer i styret til Norsk Gjenvinning Norge AS.

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) etableres i alle selskaper med 50 eller flere ansatte, og i selskaper med 20–50 ansatte dersom en av partene krever det. Det er etablert verneombud på alle avdelinger med ti eller flere ansatte. Tilnærmet hele arbeidsstyrken i konsernet er representert av verneombud og/eller AMU på sin arbeidsplass. Verneombud involveres i risikovurderinger, revisjoner og tilsyn, vernerunder og lignende, og har en viktig rolle i konsernets kontinuerlige arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det gjennomføres egne samlinger for verneombudene og tillitsapparatet. Divisjonene har jevnlige møter med lokale tillitsvalgte/ansattrepresentanter, samt at det gjennomføres samtaler og drøftinger om resultater, planlagte organisasjonsendringer og andre større tiltak.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner