Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Sykefravær og personskader

Konsernets virksomhet medfører arbeid som kan være fysisk belastende for medarbeidere i visse funksjoner. Det kan også medføre risiko for arbeidsulykker og skader. 

Norsk Gjenvinning har derfor et kontinuerlig sterkt fokus på helse og sikkerhet, og vi legger stor vekt på risikovurdering av de enkelte arbeidsoppgaver for å kartlegge alle faremomenter ved arbeidet. Vi legger også opp til at den enkelte medarbeider skal ha fokus på helse og sikkerhet i sitt daglige arbeid, og analysene blir gjennomgått i selskapene.

2018 har markert starten på et omfattende og viktig arbeid med å utvikle en enda mer bevisst sikkerhetskultur i konsernet. Dette har bl.a. gitt utslag i bedring av antall skader og redusert H-verdi. Totalt hadde konsernet 11 personskader som resulterte i 347 fraværsdager. Dette er en markant bedring fra 2017 da tilsvarende tall var 37 personskader og 472 fraværsdager. Det resulterer videre i en H-verdi for 2018 på 4,3, som er en tydelig nedgang fra 2017 da H-verdi var på 8,9. Det har vært gjennomført flere tiltak for å redusere omfang av skader i konsernet, og fokuset fortsetter.

Totalt sykefravær for Norsk Gjenvinning-konsernet var på 6,4 prosent i 2018. Korttidsfravær var på 2,2 prosent, og langtidsfraværet var på 4,2 prosent. Det er flere store variasjoner i sykefraværet mellom divisjonene og regionene. Til sammenligning var sykefraværet i 2017 totalt på 6,3 prosent. Det er gjennomført flere tiltak for å redusere sykefraværet i konsernet, og fokuset fortsetter.

Det er iverksatt flere ulike tiltak for å redusere sykefraværet som inkluderer blant annet tett lokal oppfølging og samtaler med sykemeldte, tilrettelegging av arbeid og arbeidstid, samt høyt fokus på HMS-rapportering i ledermøter i divisjonene og selskapene. Det har i tillegg vært holdt lokale kurs i nærvær for å gi opplæring og trening til ledere, vernetjeneste, tillitsmenn og andre nøkkelressurser knyttet til forebygging og oppfølging av sykefravær og fraværsskader.

I 2018 startet et større sikkerhetskulturprogram i divisjon Gjenvinning og Metall for å utvikle HMS-kulturen til å bli mer kraftfull og tilpasset drift, og å se effekter gjennom reduksjon av alvorlige hendelser, H-verdi og sykefravær. Prosjektet vil gå over minst to år, delt inn i fire faser. Fase en fokuserer på verdien Lagånd, og har som hovedmål å trygge ledere, verneombud og tillitsvalgte som rollemodeller i sikkerhetskulturarbeidet, sikre god integrering med Lean og NG flyt, lansere NGs livreddende regler og måle baseline for sikkerhetskulturnivået for alle anlegg og regioner. Fase to vil ha fokus på verdien Ansvarlighet, og har som hovedmål å implementere åpen sikkerhetssamtale på alle ledernivåer og styrke kompetanse og gjennomføring av sikker jobb analyse.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner