Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Nøkkeltall


  2019 2018 2017
Sykefravær, % 5,1 6,4 6,3
H1-verdi 5,9 4,3 8,9
       
Klimaregnskap (tonn CO2)      
Klimautslipp fra driften 281 960 380 260 35 000
Klimanytte fra gjenvinning -730 550 -719 000 -472 000
Netto klimanytte -448 590 -410 000 -437 000
       
Total tonnasje, million tonn 2,21 2,29 1,74
Gjenvinning, totalt, % 95 89 84
▪  Materialgjenvinning, % 56 53 38
▪  Energigjenvinning, % 40 36 46
▪  Deponi, % 5 11 16
       
Klimanytte fra gjenvinning
(tonn CO2-ekvivalenter)
Netto 2019 Netto 2018 Netto 2017
       
MATERIALGJENVINNING -633 550 -632 000 -624 000 
  Metall -384 000 -352 000 -349 000 
  Papp & papir -185 000 -192 000 -194 000 
  Glass -28 000 -49 000 -30 000 
  Plast -31 000 -35 000 -49 000 
  Gips -1 100 248
  Våtorganisk -3 000 -3 000 -1 000 
  Betong -1 210 1 000
       
ENERGIGJENVINNING 138 000 167 000 146 000 
  Restavfall 235 000 255 000 229 000 
  Trevirke -92 000 -88 000 -70 000 
  Annet -5 000 1 000 -13 000 
       
DEPONI 1 000 6 000 6 000
       
BILPARKEN, ANTALL:
  Større kjøretøy 456 436 347
  Varebiler 200 146 131
  Firmabiler 40 36 45
  Elbiler 12 7 2
  Eksterne kjøretøy* 258 268 250
       
FORDELING AV BILPARKEN, %
  Euro 6: 56 44 43
  Euro 5: 28 37 39
  Euro 4: 8 10 11
  Euro 1–3: 8 9 7
       
Energiforbruk, kWh 24 555 000 23 438 742 24 005 997
Energiforbruk, kWh per tonn 11 13 14
       
Forbruk av diesel, tunge kjøretøy over 20 tonn, liter 6 620 000 6 910 000 4 710 000
Forbruk av diesel, anleggsmaskiner, liter 2 690 000 2 970 000 2 490 000
Forbruk av diesel og bensin, firmabiler, liter 150 000 157 000 165 000
Forbruk av diesel og bensin, eksterne kjøretøy* 3 800 000 3 300 000 3 374 000
Flyreiser, km 989 000 1 215 000 1 204 000
       
Totalt klimagassutslipp fra driften (tonn CO2) 45 960 46 000 35 000


I samarbeid med Norsk Industri (NI) og avfallsbransjen ble det i 2017 utarbeidet et verktøy for å kalkulere CO2-besparelser for avfallsbransjen, for scope 1 og 2. Dette verktøyet ble utarbeidet av Asplan Viak og er bygget på SimaPro, et anerkjent klimaverktøy som legger til grunn LCA-analyser for å beregne klimafotavtrykk og besparelser.

Det planlegges i 2020 for å videreutvikle verktøyet for å sikre at man også kan beregne ombruk av materialer, samt inkludere fraksjoner som i dag ikke er innebefattet i verktøyet, men hvor det enten er utviklet nye gjenvinningsløsninger eller det planlegges for nye løsninger.

I tillegg ser konsernet på muligheten for å kunne rapportere på både Scope 3 og påvirkningen resirkulering av materialer vil bidra til et positivt miljøfotavtrykk. Ved å gjenvinne materialer bidrar vi til at råvarer beholdes i sirkulasjon så lenge som mulig uten at nye råvarer må hentes ut av gruver, ved å felle trær eller på annen måte utnytte naturen på en slik måte at den må opparbeides igjen på et senere tidspunkt.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner