Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Om rapporten

Vi ønsker å skape tillit til vår virksomhet gjennom åpen og god kommunikasjon. Derfor utarbeider vi en årlig en bærekraftrapport, med utgangspunkt i en vesentlighetsanalyse.

Norsk Gjenvinning-konsernets bærekraftrapport bygger på GRI-standarden og fire av de 17 bærekraftsmålene til FN. Målene konsernet har valgt å jobbe målrettet og aktivt med er 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12 Ansvarlig forbruk og produksjon, 13 Stoppe klimaendringene og 17 Samarbeid for å nå målene.

For å sikre god forankring i konsernet har avdelinger og selskap i tillegg utarbeidet egne mål for å bidra til at konsernet som helhet når målene, gjennom kontinuerlig arbeid for en mer bærekraftig håndtering av avfallet til kundene våre.

Konsernet rapporterer i dag på Scope 1, som innebærer direkte utslipp fra egen drift, og scope 2 som innebærer indirekte utslipp. Indirekte utslipp inkluderer blant annet energibruk og drivstoff.

Det ble i 2020 bestemt at også NGm3 sine masser skulle inkluderes i 2019-rapporten til konsernet. Dette har ikke tidligere blitt gjort. Massene kommer til nytte i prosjekter som tilbakestiller naturområder eller ved å bygge vei, og dermed redusere behovet for å hente ut jomfruelige masser. Av den grunn har vi utelukket volumene da vi anser dem som å komme til nytte mer enn at de skaper et klimafotavtrykk.

GRI-standarden ligger til grunn for hvordan vi jobber med bærekraft, derimot måler konsernet ikke direkte mot GRI KPI’er.

Bærekraft er en del av strategien til konsernet og utspiller seg i alle deler av arbeidet som legges ned, som du kan lese om i Bærekraftsrapporten vår fra 2019.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner