Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Complianceprogram: Etterlevelse gir bærekraft

Vår ambisjon er å være den ledende aktøren på etterlevelse av lover og regler i gjenvinningsbransjen. Det forplikter. Vi arbeider derfor fortløpende med opplæring og utvikling, og vi investerer i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer i alle ledd.

Konsernsjefen har utpekt direktør for organisasjonsutvikling og compliance som Chief Compliance Officer (CCO). CCO-funksjonen er ansvarlig for konsernets compliance-program og rapportering av resultater fra dette. Oppfølging av programmet skjer i samarbeid mellom CCO, ledergruppen og datterselskapene i konsernet.

Kjøreregler for ansatte (Code of Conduct)

Våre kjøreregler er konsernets etiske retningslinjer for god forretningsskikk, og gjenspeiler gjeldende lovgivning. Kjørereglene beskriver hvordan vi skal opptre på en etisk og sosialt ansvarlig måte og setter grenser for hvilken adferd som vil bli akseptert når man er ansatt i Norsk Gjenvinning-konsernet. Vi gjennomfører opplæring og minner jevnlig om kjørereglene i internkommunikasjon og alle ansatte må undertegne på at kjørereglene er lest og forstått.

I tillegg til å etterleve egne kjøreregler har Norsk Gjenvinning-konsernet signert Code of Conduct for Norsk Industris Utvalg for Gjenvinning. Vi har derfor forpliktet oss til å etterleve de bestemmelser som følger av denne.

Nulltoleranse for korrupsjon, heleri, tyveri og illojalitet

Korrupsjon er alvorlig og rammer også gjenvinningsbransjen. Norsk Gjenvinning tar sterk avstand fra slike handlinger. Som medlem i Transparency International Norge forplikter vi oss til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon og å arbeide for å implementere verdier, Code of Conduct og antikorrupsjonsprogrammer som dekker hele virksomheten.

Vi har implementert et antikorrupsjonsprogram som omfatter de viktigste elementene i vårt arbeid for å forebygge og bekjempe korrupsjon. Vi gjennomfører risikokartlegging av hvilke stillinger som kan bli utsatt for korrupsjonshandlinger. Ansatte i disse stillingene gjennomgår obligatorisk opplæring og dilemmatrening.

Vi tilpasser våre kontraktsmaler, og foretar fortløpende kontroller av risikoutsatte underleverandører/agenter.

For å sikre sporbarhet og kontroll på vareflyten stiller vi krav om at samtlige kjøretøy skal veies inn og ut av våre avfallsanlegg. Vektene i konsernet er integrert med ERP-systemene som benyttes for å redusere risiko for tilsiktede og utilsiktede feil. Vi har streng tilgangskontroll for endring av masterdata, og fullmaktsmatrisene for konsernet og datterselskapene skal etterleves. For å redusere risikoen for omsetting av stjålet gods har Norsk Gjenvinning forbud mot kontantkjøp av metaller, samt overvåker privatpersoners salg av metaller inn på våre anlegg og rapporter til politiet i henhold til gjeldene regelverk.

Nulltoleranse for konkurranseskadelig adferd

Vi arbeider systematisk med å sikre at virksomheten ikke er eller blir involvert i konkurranseskadelig adferd, og har implementert et program for å forhindre dette. Her kartlegges risiko for konkurranseskadelig adferd, og ansatte som er i risikogruppen gjennomgår obligatorisk opplæring i regelverket og dilemmatrening. I 2019 ble det gjennomført kurs i konkurranserett via NG-skolen. Alle ansatte i risikogruppen skal med jevne mellomrom fylle ut et egenerklæringsskjema for å belyse og kartlegge eventuelle interessekonflikter. I 2019 ble en slik kartlegging gjennomført.

Konsekvenser

Norsk Gjenvinning mener det er viktig å vise handling – ikke bare ord. Derfor får avsløring av tyveri, korrupsjon, illojalitet, eller andre ulovlige handlinger som begås av ansatte konsekvenser for deres ansettelsesforhold. Vi vurderer hvert enkelt tilfelle med tanke på politianmeldelse. På denne måten viser vi både ansatte, kunder og leverandører at vi mener alvor.

Kompetanseheving og kunnskapsdeling

For å sikre at den enkelte medarbeider har nødvendig opplæring for å utføre sitt arbeid på en trygg og sikker måte i samsvar med lovpålagte og interne krav avholder konsernet interne kurs i regi av NG-skolen.

Les mer ›

Aktiv kontroll

For å sikre at alle anlegg til enhver tid opererer i henhold til regelverk og tillatelser gjennomfører vi både interne og eksterne revisjoner og inspeksjoner. Slik forbedrer vi virksomheten og sikrer overensstemmelse med eksterne og interne krav.

Les mer ›

Menneskerettigheter i verdikjeden

I forbindelse med sortering av plast og papiravfall i Asia ser vi at der kan være økt risiko for barnearbeid.

Les mer ›

Kontroll av samarbeidspartnere utenfor Norden

Som en del av vårt compliance-program har vi innført en prosedyre for valg av samarbeidspartnere som sluttkunder, agenter og tradere utenfor Norden.

Les mer ›

Kontroll av leverandører av transporttjenester

Som en del av vårt compliance-program har vi innført en prosedyre for valg av leverandører av transporttjenester til konsernet og kontraktsinngåelse med disse.

Les mer ›

Sikker håndtering av verdier og informasjon

Vi sikrer våre verdier og informasjon mot uvedkommende blant annet med adgangskontroll og kameraovervåkning på anlegg og administrasjonsbygg.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner