Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Uploaded by admin

Dialog og samspill

God dialog er viktig når vi skal ivareta ansvaret vårt overfor ulike interessentgrupper, tilpasse oss endringer i samfunnet og skape tillit til virksomheten. Norsk Gjenvinnings viktigste interessenter – ved siden av våre egne ansatte – er kunder, naboer, leverandører, investorer, myndigheter, organisasjoner og utdannelsesmiljøer.

Gjennom åpen dialog ønsker vi å tydeliggjøre våre holdninger, og å styrke posisjonen vår som bransjeleder på bærekraftige løsninger som gir verdi for kundene. Vi ønsker også å få med opinionen, kunder og myndigheter på å utvikle stadig bedre løsninger for optimal ressursforvaltning og netto miljøgevinst.

Her er noen eksempler på hvordan dialogen foregår:

Kunder
Vi arbeider kontinuerlig med å legge til rette for god kundedialog, og å håndtere bestillinger, klager og andre henvendelser. Samt inngå i partnerskap med kundene våre, basert på å at vi har stor tro på at vi er avhengig av samarbeid for å lykkes som konsern, men også for å nå FNs Bærekraftsmål.

I 2019 oppdaterte vi vår bestillingsapp og vår web-baserte kundeportal og ser en stadig økning i bruk blant våre kunder. Både appen og portalen gjør kundens hverdag enklere. Vår årlige kundetilfredshetsmåling er en viktig kilde til innsikt om kundenes behov, og denne bruker vi aktivt for å sikre stadig bedre kvalitet og verdi til våre kunder.

I 2019 fortsatte vi med Gjenvinningsbloggen som oppdateres jevnlig med temaer som retter seg mot effektive og miljøriktige avfallsløsninger, forståelse av regler og myndighetskrav, håndtering av farlig avfall, etc. I en tid preget av sirkulær økonomi og stadig større fokus på bedrifters miljøansvar, har bloggen vist seg å ha stor verdi for kunder og bransjeinteressenter.

All vår utvikling gjøres med kunden i fokus, og i 2019 fortsatte vi vår satsning på strategiske samarbeid med viktige kunder. Et eksempel på dette er hvordan vi jobber tett med Norgips for å sikre at de har en gjenvunnet innsatsfaktor av gips i sine nye gipsplater. Det er det vi kaller reell sirkulær økonomi.

Investorer
Norsk Gjenvinning bestreber seg på å kommunisere åpent, ærlig og likt til aktørene i finansmarkedet. Kvartalsresultater presenteres internt for alle medarbeidere for å sikre en felles forståelse for hvordan konsernet gjør det og dermed engasjere medarbeidere til å bidra mot målene til konsernet.

Myndigheter
Vi har dialog med myndigheter og politikere på nasjonalt og lokalt nivå om blant annet rammebetingelser, betydningen av sirkulærøkonomi og fremtidens ressursbruk. En del av dialogen skjer gjennom Norsk Industri, NHO og Avfall Norge. Og vår konsernsjef er blant annet medlem i Klima- og miljøministerens Klimaråd.

Vi har løpende dialog med tilsynsmyndighetene for å sikre god ivaretakelse av myndighetspålagte driftskrav, og for å få råd knyttet til praktiske problemstillinger. Denne kontakten ivaretas av ledere og fagpersoner, både sentralt i konsernstaben og i våre lokale avdelinger.

Organisasjoner
Norsk Gjenvinning følger Global Compact sine ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og antikorrupsjon. Konsernet er også medlem i Transparency International, og bruker medlemskapet til å få innspill til vårt antikorrupsjonsarbeid.

Utdannelsesmiljøer
Norsk Gjenvinning samarbeider med flere høyskoler og universiteter. Samarbeidet strekker seg fra utviklingsprosjekter og gjesteforelesninger til caser, oppgaveskriving, karrierearrangement med mer. Studenter kan få mulighet til å skrive master- eller doktorgradsoppgave hos oss. De seneste årene har både Harvard Business School og Handelshøyskolen BI laget case om vårt compliancearbeid og våre forbedringsprosesser.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner