Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Marius Nygaard - Groruddalen Miljøpark

Ytre miljø

Alle våre mottaks- og behandlingsanlegg har nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter. Her stilles det krav til blant annet trafikkbelastning, driftstider, visuelt inntrykk, støv og støynivåer samt utslipp til luft, vann og grunn. Vi rapporterer årlig til myndighetene i samsvar med krav i tillatelsene.

Flere anlegg i Norsk Gjenvinning-konsernet har fått ny eller oppdatert tillatelse i 2019.

Nye felles europeiske utslippskrav for avfallsbehandling (BAT conclusions for waste treatment) ble vedtatt i august 2018. Miljømyndighetene har startet implementeringen av de nye BAT-kravene, som gjøres gjeldene fra august 2022, i våre tillatelser. I 2019 har vi derfor hatt fokus på gjennomgang av våre eksisterende tillatelser, for å kartlegge om anleggene våre driftes i samsvar med BAT-konklusjonene, eller om det er behov for endringer og investeringer for å oppfylle kravene. I tillegg til utslippskrav stilles det også krav til blant annet miljøstyringssystem, kompetanse og dokumentasjon i BAT-konklusjonene.

Det er registrert 38 avvik etter tilsyn ved anlegg i Norsk Gjenvinning-konsernet. Alle avvikene er lukket eller vil bli lukket innen tidsfrist. Norsk Gjenvinning-konsernet har ikke mottatt bøter eller andre strafferettslige sanksjoner for brudd på miljølovgivningen i 2019.

Det er registrert 16 naboklager i 2019.  Ved anlegg som ligger tett opp mot boligområder arbeider anleggsledelsen aktivt med å tilrettelegge for god nabokommunikasjon. Dette gjør vi gjennom jevnlige møter og med aktiv bruk av digitale informasjonskanaler.

Alle våre største selskaper er sertifisert etter standarden ISO14001 for miljøledelse.

I 2019 hadde Norsk Gjenvinning 169 gyldige notifikasjoner for eksport av avfall til ulike mottakere i Europa. Vi sikrer all vår eksport gjennom grundige compliance-vurderinger av de som mottar varene. På den måten er vi trygge for sporbarheten samtidig som vi sikrer at vår eksport ikke er til skade for hverken mennesker eller miljø.

Utslipp til vann

Utslipp til vann fra anleggene våre kan skje i form av påslipp til kommunalt nett, utslipp til sjø og fjord eller utslipp til elv og bekk. Norsk Gjenvinning-konsernets anlegg har nødvendige utslippstillatelser fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen.

Basert på anleggenes tillatelse etter forurensningsloven og kravene som stilles i disse, rapporterer vi årlig alle utslipp til miljømyndighetene. For de enkelte anleggene er det utarbeidet måleprogrammer som beskriver rutiner for hvordan utslippene skal overvåkes. I 2019 har vi hatt høyt fokus på gjennomgang og kvalitetssikring av måleprogrammene. To av våre anlegg har også krav til å gjennomføre overvåkingsprogrammer for resipient. Alle analyser av utslippsvann utføres av akkrediterte laboratorier.

Brannforebyggende tiltak

I Norsk Gjenvinnings forsikringsavtale er en andel av forsikringspremien satt av til brannforebyggende tiltak. I den forbindelse har eksterne konsulenter, sammen med representanter fra forsikringsselskapet, i 2019 gjennomført brann- og risk management befaringer med påfølgende risikoidentifiserende og skadeforebyggende rapport på de seks største anleggene i Norsk Gjenvinning AS og Norsk Gjenvinning Metall AS. Resultatene fra dette arbeidet har gitt selskapene gode innspill til hvordan det videre arbeidet med brannsikkerhet ved de ulike anleggene skal prioriteres fremover. Det er på bakgrunn av dette gjennomført flere tiltak knyttet til brannsikkerheten gjennom 2019.

Flere av anleggene våre faller nå inn under forskrift om industrivern. En viktig oppgave for industrivernet er å hindre skader på ytre miljø i forbindelse med ulykker som ved en brann.

Kontroll og revisjoner

For å sikre at anlegg til enhver tid opererer etter regelverk og tillatelser, gjennomfører vi jevnlige internkontroller. I 2019 har det blant annet vært gjennomført revisjoner av de syv største anleggene i konsernet hvor fokus har vært farlig avfall og utslippskontroll.  

I forbindelse med oppkjøp og fusjoner gjennomføres det alltid en miljøkartlegging før avtaleinngåelse for å sikre at virksomheter som blir en del av konsernet tilfredsstiller lovfestede krav til beskyttelse av ytre miljø. I 2019 ble dette gjennomført for to nye virksomheter som ble en del av NG-konsernet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner