Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Presserom 2019

Innovasjon

Innovasjon har over flere år vært tydelig forankret i konsernet og er helt nødvendig for at Norsk Gjenvinning skal være ledende i sitt marked. Det jobbes med prosjekter i hele spekteret fra kjent til ukjent vekst, og fra inkrementell til mer disruptiv innovasjon. I 2019 har det blitt jobbet frem flere konkrete innovasjonsprosjekter på tvers av Norsk Gjenvinning konsernet, som er et resultat og en effekt av økt strategisk satsning i konsernet. Langsiktig fokus på innovasjon har også vært en utløsende faktor for at Norsk Gjenvinning-konsernet vant Innovasjonsprisen i 2019, for etableringen av Den Sirkulære Gipsfabrikken.

Norsk Gjenvinning definerer innovasjon som: «Innovasjon i NG skal skape konkurransedyktighet og vekst gjennom nye måter å levere kundeverdi på. Hoveddriveren for innovasjon er kundenes behov, og grunnpilarene for arbeidet er intern innovasjonskultur og effektive samarbeidsmodeller med kunder og andre eksterne aktører».
Innovasjonsaktiviteten i konsernet har som målsetning å forbedre eksisterende tjenester og produkter, utvikle nye produkter, nye nedstrømsløsninger, ny teknologi, innsamlingsløsninger, samarbeidsformer og forretningsmodeller. I innovasjonsarbeidet jobbes det kontinuerlig med å utarbeide nye nedstrømsløsninger, for å sikre bedre utnyttelse av avfallet. Målet er å sikre at alt avfall havner så høyt opp i avfallspyramiden som mulig. Typisk gjøres dette gjennom å utvikle løsninger som sikrer økt materialgjenvinning, eller ombruk. Og det er gjennom ombruk og materialgjenvinning at vi kan skape en reell sirkulærøkonomi for og i samfunnet. For å lykkes med prosjektene våre har vi et fokus på at innovasjon kan komme fra alle delene av konsernet, og vi ser at mange forbedringsprosjekter initieres direkte i linja, ofte som et resultat av stadig økende fokus på Lean og kontinuerlig forbedringsarbeid.

I 2019 har vi fortsatt med å ha et høyt fokus på flere samarbeidsprosjekter med kundene våre, for å finne gode løsninger som svarer på deres behov og utfordringer. Nye gjenvinningsløsninger, returordninger og forretningsmodeller er testet, blant annet med større kunder innen handel og byggenæringen. Slike samarbeid gjør at Norsk Gjenvinning ytterligere utvikler dybdekunnskap innen bransjer og segmenter, som igjen kan benyttes for utvikling av vår posisjon og utvikling av tjenestetilbud på tvers av verdikjeder. Videre har Norsk Gjenvinning konsernet gått inn som majoritetseier i oppstartsselskapet Reen, som utvikler digitale sensorer for avfallsbeholdere og som har som mål å strømlinjeforme avfallsbransjen. Selskapet er i utviklingsfasen og Norsk Gjenvinning er med både på utviklingssiden med bransjekunnskap og som første kunde.

I 2019 er det arbeidet med flere utviklingsprosjekter. Erfaringsvis tar slike prosjekter flere år fra oppstart til industriell realisering. Mange av prosjektene kvalifiserer til offentlige støtteordninger, herunder Forskningsrådets ordning for «Skattefunn», ulike ordninger hos Enova, samt ordninger under Innovasjon Norge.

I 2019 deltok Norsk Gjenvinning med egeninnsats og finansiering av flere slike innovasjonsprosjekter, herunder:

  • Papirsortering
  • Utvikling av sirkulære løsninger for byggavfall
  • Samdeponi av alunskifer og flyveaske
  • Materialgjenvinning av porselen og keramikk

Ovennevnte prosjekter ble i 2019 kostnadsført med 22,5 millioner kroner. Ved utgangen av 2019 har Norsk Gjenvinning flere pågående utviklingsprosjekter, som forventes gjennomført i løpet 2020. Disse prosjektene inkluderer videreføring av arbeidet med utvikling av ny løsning for betong, samt utvikling av og tilgang på nye løsninger for materialgjenvinning av isolasjon, keramikk og porselen, tekstil, og arbeidet i tilknytning til Reen.

Innovasjonsarbeidet utføres i økende grad i samarbeid med eksterne aktører, som kunder, leverandører og teknologiutviklere. Vi har i 2019 hatt god erfaring med å samle aktører fra hele verdikjeden for å sikre god innsikt om hvor utfordringer ligger og hva som skal til for å løse dem. Det forventes at denne type samarbeidsformer vil bli stadig viktigere for utvikling av nye gjenvinningsløsninger i fremtiden. Norsk Gjenvinning samarbeider også med flere forsknings- og universitetsmiljøer.

Den Sirkulære Gipsfabrikken er et eksempel på et svært vellykket grenseoverskridende samarbeid vi har inngått med den Kanadiske gipsgjenvinningsaktøren New West Gypsum Recycling (NWGR). Med NWGR med på laget som teknologipartner har Norsk Gjenvinning, basert på vår kjennskap og størrelse i markedet, sammen med NWGR etablert et felles selskap som i dag er eneste gipsgjenvinningsaktør i Norge som tar imot og gjenvinner gips. I 2019 ble ~50% av alt gipsavfall i Norge gjenvunnet ved Den Sirkulære Gipsfabrikken. Dette er et eksempel som viser hvordan vi kontinuerlig jobber i tett partnerskap for å løse de utfordringene vi identifiserer hos våre kunder. Dette samarbeidsprosjektet, som allerede ved oppstart fungerte i industriell skala, førte til at gipsgjenvinnings-prosjektet til Norsk Gjenvinning vant årets innovasjonspris, som hvert år deles ut av bransjeorganisasjonen Avfall Norge.

Digitalisering er et viktig satsingsområde for konsernet. Vi ser muligheter innenfor digitalisering langs hele verdikjeden og i grensesnittet mot våre kunder. Eksisterende løsninger og tilbud digitaliseres og forbedres løpende, i tillegg utforskes nye digitale forretningsområder, hvor dagens tjenestetilbud brukes som springbrett. I 2019 valgte Norsk Gjenvinning å gå inn som majoritetseier i det nyopprettede selskapet Reen. Reen utvikler i dag sensorer som vil forbedre og forenkle avfallshåndteringen og vil kunne effektivisere logistikken og redusere feil i oppdrag ute hos kunder. Reen eies av seks ulike selskaper som hver for seg er blant Norges ledende innen digitale tjenester og teknologiutvikling. Reen vil i første omgang tilby sine tjenester til Norsk Gjenvinning, før en større utrulling av sensorer og tjenester vil tilgjengeliggjøres på markedet. Formålet er å redusere CO2 fotavtrykket i bransjen, optimalisere kjøreruter og frekvenser og bedre kundeopplevelsen og tjenestespekteret fra avfallssektoren.

I 2017 etablerte konsernet et eget rådgivningsselskap, REvise AS. Etableringen var en respons på økende etterspørsel fra våre kunder etter kompetansebaserte tjenester knyttet til avfallshåndtering og ressursoptimalisering. Gjenvinningsbransjens forretningsmodell er i stor grad volumdrevet, mens REvise baserer seg på en rådgivningsbasert forretningsmodell tuftet på salg av kompetanse og løsninger. Dette er strategisk viktig for konsernet både for å ivareta våre kunders behov, og fordi fokus på avfallsreduksjon hos kunder og myndigheter sannsynligvis vil kunne føre til reduserte avfallsvolumer i fremtiden. 2019 var også et år hvor vi fikk bekreftet at REvise er en tjeneste både private og offentlige aktører har behov for, gjennom utøvelse av løpende kontrakter og innsalg av nye avtaler.

I 2019 har vi fortsatt å vinne oppdrag og levere rådgivningstjenester til både offentlige og private aktører, som har hatt uttalte mål om å bli ledende innen bærekraft og sirkulærøkonomi. I 2019 ble vi også kontaktet for å levere på et internasjonalt rådgivningsoppdrag i Syd-Europa. Dette oppdraget vil leveres på i 2020-2021.

Mange og gode erfaringer fra samarbeid på tvers av bransjer og landegrenser har også medført at Norsk Gjenvinning har inngått et samarbeid med Strømmestiftelsen og Returkraft, for å utvikle gjenvinningsløsninger for plastavfall i Mali. Prosjektet ble påbegynt på slutten av 2019, etter at Handelens Miljøfond innvilget støttemidler til prosjektet, og vil løpe videre gjennom 2020. Formålet er å både rydde elvene i Mali for plast, gi plast en verdi og produsere nye produkter, slik som skolepulter og stoler, til klasserom, samtidig som det skaper arbeidsplasser for kvinner og unge voksne.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner