Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Presserom 2019

Konsernsjefen har ordet: Bærekraft i Norsk Gjenvinning fundert på FNs Bærekraftsmål #17

I Norsk Gjenvinning mener vi at vi er nødt til å skape en sterk sirkulær økonomi basert på industrielle prosesser, for at vi skal kunne løse morgendagens ressursutfordringer. Da er vi avhengige av et sterkt samspill mellom medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere som deler vårt syn på at avfall er verdifulle råvarer på avveie. Til grunn legger vi FNs Bærekraftsmål med hovedvekt på mål nummer 17 – samarbeid for å nå målene.

2019 ble et år preget av fremgang for flere av divisjonene og selskapene til konsernet. Enkelte av divisjonene og selskapene gjennomførte forbedrings- og restruktureringsprogrammer i løpet av 2019, og alle disse divisjonene og selskapene viste enten resultatforbedring i 2019 eller hadde en fart ut av 2019 som tilsa at forbedringsprogrammene ga en fremtidig positiv effekt på konsernets resultater og kontantstrøm.

De kinesiske importrestriksjonene som ble iverksatt i desember 2017 fortsatte å sette preg på markedene for resirkulerte råvarer i 2019 og papirprisene falt til de laveste nivåene siden 2008 og enkelte metallfraksjoner var ned ca. 50% sammenlignet med 2017. Gjenvinningsaktørene nasjonalt og globalt er naturlig nok sterkt preget av dette og NG Group AS er også rammet hardt av de lave råvareprisene siden det tar tid å speile de nye vilkårene i prisene til oppstrømskundene våre. Til tross for de svært utfordrende markedene nedstrøms, klarte konsernet likevel å levere et positivt driftsresultat i 2019. Dette kommer som en konsekvens av satsningen på industrialisering og Lean gjennom hele verdikjeden, som medfører forbedret leveransekvalitet, driftseffektivitet, varestrømoptimering og råvarekvalitet.

Vi har delvis lyktes med å øke oppstrømsprisene i kjernevirksomheten, og vi hadde vekst i både aktivitet og lønnsomhet innenfor prosjektbaserte virksomheter, I tillegg har vi satset videre på innovasjon for å stadig forbedre våre prosesser og sikre optimal ressursforvaltning til det beste for både kunder, miljø og lønnsomhet. Vi har også gjennomført oppkjøp som styrker tjenestetilbud og lønnsomhet i flere deler av konsernet.

Sirkulær økonomi i praksis

På verdensbasis er vi under ti prosent sirkulære. Det vil si at 90 prosent av alt avfallet som produseres ikke blir utnyttet – verdifulle ressurser på avveie. Dette er en problemstilling vi jobber med å løse hver dag ved å skape verdifulle resirkulerte råvarer som kan brukes på nytt i ny produksjon, slik at Det finnes ikke søppel mer! Dette gjør vi gjennom en sterk innovasjonskultur og tett samarbeid med kunder og partnere, for å skape bærekraftige og industrielle løsninger slik at avfall hele tiden utnyttes mer ressurseffektivt.

For at vi skal lykkes med nye løsninger er vi helt avhengige av at kunden og markedet etterspør løsningene våre. Mye av arbeidet går dermed til dialog med kunder og mottakere av våre råvarer, for å sikre at markedet er modent nok og forstår viktigheten av å omstille fra lineære til sirkulære verdikjeder. Disse gode løsningene vil aldri bli økonomisk bærekraftige om etterspørselen ikke er der. Derfor er mye av innovasjonsarbeidet å tenke nytt, men like fullt å bevise for kunder og kjøpere at kvaliteten på det vi produserer er like god som jomfruelige råvarer.

Vi vet at flere råvarer er i ferd med å ta slutt på verdensbasis og da er vi nødt til å ta vare på det som allerede er produsert og hentet ut av naturen. På den måten tror vi at vi kan dekke behovene for råvarer langt frem i tid, uten å gå tom for viktige grunnstoffer og mineraler som vi i dag er helt avhengige av. Målet er å skape nok verdi til at det blir mer attraktivt å skape nye produkter av resirkulerte råvarer produsert av avfall slik at vi kan holde ressursene lengst mulig i omløp. Dette er en oppgave vi tar på høyeste alvor og som gjennomsyrer strategien og beslutninger vi tar i NG-konsernet.   

Det handler om kompetanse i alle ledd av organisasjonen

I alle ledd av vår organisasjon er kompetanse en bærebjelke. Om det er sjåføren som henter avfall hos utallige kunder eller selgerne våre som har inngående innsikt i bærekraftige løsninger, til downstream-medarbeiderne våre som sikrer minimalt fotavtrykk for de resirkulerte råvarene etter at de forlater anleggene våre.

Medarbeiderne våre besitter kompetanse som gjør at vi kan bistå i alle ledd av en livssyklus fra design for gjenvinning til behandling av avfallet når vi mottar det. Vi har gått fra å være en «søppelbedrift» til å være en kompetansebedrift med høye ambisjoner om å løfte avfallet oppover i avfallspyramiden, fra deponering og forbrenning til materialgjenvinning, ombruk og avfallsreduksjon. Målet vårt er å hjelpe kundene våre med å redusere avfallet de produserer, og sikre høy kvalitet og bærekraftige utnyttelse av det avfallet som de fortsatt produserer. Jo høyere kvalitet og grad av kildesortering hos kundene, jo større er sjansen for at vi kan gi det et nytt liv. I enkelte tilfeller, et evig liv.

Vi er prisgitt denne kompetansen som våre medarbeidere besitter og er heldige som har en engasjert gjeng ansatte som alltid søker etter nye muligheter gjennom kremmerskap, lagånd, proaktivitet og ansvarlighet, for at vi skal lykkes som selskap.

Alle som jobber i konsernet, fikk en stor anerkjennelse da Norsk Gjenvinning for tredje året på rad kom inn blant de topp 20 norske selskapene på Ipsos sin årlige omdømmemåling. Jeg er stolt av jobben alle har gjort i 2019, og fortsetter å gjøre hver eneste dag, for å sette oss i en ledende posisjon og sikre verdiskaping for våre kunder, samfunnet og selskapet.

Sikkerhet må komme først - Vi gir oss aldri på sikkerhet

For oss er en sikker arbeidshverdag helt avgjørende for å skape et arbeidsmiljø hvor våre medarbeidere kan gjøre en god jobb. Menneskene våre er det viktigste vi har og alle skal komme seg trygt hjem etter endt arbeidsdag. I et ledd for at sikkerhet gjennomsyrer alt vi gjør jobber vi kontinuerlig med forbedringsarbeid, tuftet på Lean-metodikk. I tillegg utarbeidet konsernet et sikkerhetsprogram i 2018 med gode resultater. I 2019 startet vi med fase to av dette, hvor det blant annet ble rullet ut Åpne Sikkerhetssamtaler. På den måten kommer ledelsen enda tettere på og får et innblikk i hverdagen til våre operative medarbeidere.  

Bidra til å skape en verden med muligheter

I samarbeid med Strømmestiftelsen har NG Markets inngått et humanitært samarbeid for å sikre at avfall i Mali kan håndteres på en god måte. I dag har de uregulerte deponier, hvor det bor mennesker som lever av å finne «verdier» i avfallet. Samarbeidet ble inngått i 2019 og prosjektet skal sikre nytt liv til plast for å unngå at det havner i elven, men ikke minst skape lokale arbeidsplasser og for å redusere mengden avfall som blir lagt på søppelhaugene. Resultatet av plastinnsamlingen skal bli gjenvunnede skolepulter til barn i Mali. Etter hvert som prosjektet har utviklet seg har det i tillegg sprunget ut flere mulige spor for å få bukt med overfloden av avfallet i landet. Dette arbeidet vil fortsette i 2020 og 2021.

I flere år har vi tatt brukte PCer og klargjort disse for Røde Kors sitt MARTE-prosjekt. PC-ene doneres til familier med aleneforeldre og deres barn fra land med krig og konflikt, som ofte har begrenset med inntekt og trenger hjelp til å skaffe seg grunnleggende verktøy som gjør hverdagen enklere. Det er fortsatt slik at mange ikke har råd til digitale verktøy og kan av den grunn oppleve å falle utenfor samfunnet. Vi ønsker å bidra i denne sosiale ulikhetskampen.

Norsk Gjenvinning-konsernet tar sosialt ansvar gjennom en rekke tiltak hvor vi hjelper utsatte grupper tilbake i arbeid, motiverer unge til å søke seg til bransjen og fremmer kunnskap om kildesortering og avfallets verdi. Et eksempel på dette er NHO-prosjektet «Ringer i Vannet» som går ut på å gi muligheter til mennesker som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet til å komme tilbake til lønnet arbeid. Vi har samarbeidet med NHO om «Ringer i Vannet» siden 2013, og flere av våre faste ansatte har kommet inn gjennom denne ordningen.

Avhengig av kunder som utfordrer oss

Vi ønsker å være den foretrukne partner for våre kunder og en pådriver overfor myndighetene slik at vi sikrer gode rammevilkår for å lykkes med en sirkulær økonomi. Vi lever for at kundene våre skal få kvalitet i alle ledd og det inkluderer forståelse for deres egen rolle i den sirkulære økonomien.

Kompetansen internt sikrer alle ledd fra merking og opplæring ute hos kunden, til rapportering på avfallet de genererer. Kompetansen strekker seg også til kunnskap om hva som kommer av lover og regler både i Norge, men også i EU slik at vi hele tiden kan rådgi på de beste fremtidsrettede løsningene som passer til den spesifikke kunden, slik at de kan nå sine Bærekraftsmål.

Kundene våre er også pådrivere og kravstillere slik at vi hele tiden beveger oss fremover med gode og innovative løsninger for å løfte avfallet oppover i avfallspyramiden, gjennom industrielle og økonomisk bærekraftige løsninger. Vi oppfordrer alle våre kunder til å pushe oss slik at vi aldri står stille.  

Sporbarhet en del av vårt DNA

Compliance handler om å følge alle lover og regler, overholde tillatelser og pålegg fra myndighetene, og å etterleve forpliktelsene vi inngår i avtaler med våre kunder og leverandører. Hos alle profesjonelle leverandører av gjenvinningstjenester og resirkulerte råvarer må compliance være på plass.

Norsk Gjenvinning har derfor gjennom flere år arbeidet hardt og systematisk for å utvikle og etterleve et omfattende complianceprogram, og løpende investert i tiltak som skal sikre tilfredsstillende standarder, rutiner og systemer og opplæring i alle ledd – slik at våre kunder skal kunne føle seg trygge på at deres avfall håndteres på en lovlig, profesjonell og bærekraftig måte.

Minimering av fotavtrykket bidrar til økt bærekraft i alle ledd

Vår gjenvinningsaktivitet sparer miljøet for flere hundre tusen tonn med CO2 årlig. Men samtidig slipper vi også ut CO2 fra vår virksomhet. Selv om vi er stolte av at gjenvinningsbransjen reduserer norske klimagassutslipp med cirka sju prosent årlig, er vi opptatte av at det ikke skal bli en hvilepute når det gjelder å stadig redusere egne utslipp.

Vårt fokus på eget fotavtrykk handler om å øke vårt positive bidrag og redusere vårt negative bidrag. Dette dreier seg i stor grad om hvordan vi transporterer avfall fra våre lokale oppstrømskunder og hvordan vi transporterer resirkulerte råvarer til det globale nedstrømsmarkedet. Vi jobber derfor kontinuerlig med ny teknologi og nye tiltak for å redusere konsernets fotavtrykk fra transport.

I 2019 ble vi medeiere i et digitalt selskap kalt Reen som produserer sensorer og tjenester for logistikkstyring, som for eksempel flåtestyring av containere. Dette vil over tid kunne minimere innkjøp av nye containere og sikre bedre oversikt over inventaret vårt, samt ikke minst å forbedre kundereisen. Vi fortsetter arbeidet med å sikre miljøvennlig transport og vurderer bærekraftige drivstoffalternativer for hvert nye innkjøp vi gjør.

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner