Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
fotograf Marion Haslien www.haslien.no

Menneskene

Menneskene som arbeider i Norsk Gjenvinning-konsernet er vår viktigste ressurs. Vi hadde totalt 1 764 ansatte ved utgangen av 2019, som fordeler seg innen stillingsgrupper som operatører, sjåfører, kundesenter, salg, økonomi, HMS/Lean, øvrige funksjonærer og ledere. Vi er opptatt av å bygge en solid internkultur der våre ansatte etterlever verdiene Kremmerskap, Proaktivitet, Ansvarlighet og Lagånd i sitt virke.

Medarbeidertilfredshet

Hvert år gjennomfører vi medarbeiderundersøkelse blant alle våre ansatte. I 2019 deltok 1124 medarbeidere i undersøkelsen, som var 7% flere enn 2018, og responsgraden gikk opp fra 80 prosent i 2018 til 84% i 2019. På flere områder var det historisk gode resultater, og det var fremgang på 8 av 15 temaområder sammenlignet med 2018.

Norsk Gjenvinning har svært engasjerte medarbeidere som gjerne yter en ekstra innsats når det er nødvendig og tre av fire opplever at gjennomføringsevnen er høy eller svært høy. De ansatte har en god forståelse for rollen sin, er svært kundeorienterte og opplever at kundene er fornøyde. I tillegg forstår de ansatte konsernets overordnede mål og lederne viser seg frem som gode rollemodeller som leder i tråd med våre verdier. Medarbeiderne vurderer også en rekke forhold knyttet til HMS og Compliance svært høyt, og mener at dette arbeidet fungerer godt i selskapet.

Kompetanseheving gjennom NG-skolen

Norsk Gjenvinning arbeider kontinuerlig med kompetanseheving, og NG-skolen er vår kanal for å tilby opplæring og kurs til alle ansatte. For å sikre godt og relevant innhold, jobber vi kontinuerlig med å øke bredden av kurs og forbedre synligheten av de opplæringstiltakene som faktisk gjennomføres. Kurs i 2019 inkluderer blant annet opplæring i HMS og risikokartlegginger, avfallsregelverket, farlig avfall, karakterisering av avfall til deponi, ulike Lean-beltekurs, varsling og NG’s kjøreregler, konkurranserett, nærvær og sykefraværsoppfølging, samt egenutviklede lederskurs. I tillegg har våre prosjektbaserte virksomheter utviklet egne programmer som er skreddersydd for deres aktivitet og kvalitets-/sikkerhetskrav.

Om kompetanseheving som en del av vårt compliance- og risikoreduserende arbeid ›

Om HMS-kurs som gjennomføres i egen regi ›

Heving av Lean kompetanse

Industrialiseringen av konsernets Gjenvinning og Metall-anlegg fortsatte med 3 nye anlegg som introduserte Lean i 2019. Totalt har nå 21 anlegg tatt i bruk eller påbegynt Lean prinsipper og metodikk. Flere av de større anleggene har også gjort store fremskritt i modenhetsnivåer i sitt Leanarbeid. I 2019 gjennomførte ca. 100 medarbeidere grunnkurs i Lean White Belt 1, og frem til nå har ca. 550 medarbeidere gjennomført dette kurset. Et stort antall medarbeidere har også gjennomført oppfølgingskurset Lean White Belt 2. Det har videre blitt gjennomført Lean Yellow Belt-kurs i 2019, der omlag 30 ansatte har gjennomført dette kurset i konsernet. Det er også flere funksjoner utenfor produksjonsmiljøene som har deltatt på dette, slik at metodikken kan utnyttes bredere i konsernet. Mange av prosjektoppgavene som ble utført av Yellow Belt-kursdeltakerne omhandlet HMS og redusert ressursforbruk.

Arbeidet med Lean er en svært viktig del av industrialiseringen av NG sine anlegg med fokus på HMS, kundeverdi og kontinuerlig forbedring. Det vil sette oss i stand til å møte fremtidens utfordringer på en bærekraftig måte. I 2019 har det vært gjennomført eller påbegynt ca. 210 forbedringsprosjekter. Ved å ta i bruk Lean prinsipper og metodikk vil en oppnå en bedre utnyttelse av ressursene og øke effektiviteten, og en reduksjon i ressursbruken i våre prosesser vil ha en positiv miljøpåvirkning ved reduserte utslipp.

Arbeidstakerrettigheter

Vi jobber aktivt med å ivareta arbeidstakerrettigheter i hele verdikjeden vår, og gjennomfører derfor interne og eksterne revisjoner for å vurdere samsvar mellom lover/regler og praksis.

Les mer ›

Inkluderende arbeidsliv, likestilling og diskriminering

Norsk Gjenvinning-konsernet skal være et godt sted å jobbe for alle våre medarbeidere. Vi er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende.

Les mer ›

Medbestemmelse

De ansatte og ledelsen i konsernet har et tett og konstruktivt samarbeid, og våre ansatte er sikret medbestemmelse på flere nivåer.

Les mer ›

Medarbeidersamtale

Alle medarbeidere skal delta i systematiske og jevnlige medarbeidersamtaler med fokus på klare mål, oppfølging, evaluering og utvikling.

Les mer ›

Styre og ledelse

Ved utgangen av 2019 bestod konsernets styre av styrets leder, nestleder og fem øvrige styremedlemmer, hvorav tre er representanter valgt av de ansatte.

Les mer ›

Sykefravær og personskader

Konsernets virksomhet medfører arbeid som kan være fysisk belastende for medarbeidere i visse funksjoner. Det kan også medføre risiko for arbeidsulykker og skader.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner