Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019

Inkluderende arbeidsliv, likestilling og diskriminering

Norsk Gjenvinning-konsernet skal være et godt sted å jobbe for alle våre medarbeidere. Vi er opptatt av at arbeidslivet skal være inkluderende.

Norsk Gjenvinning arbeider aktivt og målrettet for å fremme likestilling i konsernet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Ved årsskiftet hadde konsernet 1 764 ansatte, hvorav 14 prosent kvinner og 86 prosent menn. En kvinne er representert i konsernets ledergruppe, og 36 kvinner har ledende stillinger. Det er to kvinnelige styremedlemmer i konsernets styre. Miljø- og gjenvinningsbransjen har tradisjonelt vært mannsdominert, og konsernet arbeider aktivt med å rekruttere flere kvinner.

Norsk Gjenvinning er en multikulturell arbeidsplass. Ved utgangen av 2019 hadde konsernet medarbeidere fra et stort antall ulike nasjonaliteter. Vi jobber aktivt med integrering gjennom involvering, norskopplæring og tilrettelegging.

Vi bestreber oss på å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne følger vi Arbeidsmiljøloven, og vi foretar individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver ved behov. Flere avdelinger i konsernet tilrettelegger for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne, enten i samarbeid med NAV eller i egen regi.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner