Favicon files not found
Bærekraftrapport 2019
Årsrapport

Sirkulærøkonomi

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å bruke markedskreftene til å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte råvarer i produksjonen av nye produkter. For å lykkes med dette i industriell skala, kreves det blant annet nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp.

Norsk Gjenvinning samler inn avfall lokalt, foredler det i industrielle prosesser, for så å selge det som råvarer til det globale markedet. Gjennom våre gjenvinningsaktiviteter bidrar vi til å spare ressurser og redusere mengden klimagassutslipp.

Konsernet oppnådde i 2019 en samlet gjenvinningsgrad på 95 prosent. Av 2,2 millioner tonn avfall gikk 56 prosent av råvarestrømmen til materialgjenvinning, 39 prosent til energigjenvinning og 5 prosent til deponi. Deponerte volumer er blant annet inerte tungmasser.

Gjenvinning innebærer at råstoffet eller energien i produktene brukes på nytt. Ved materialgjenvinning blir avfall til nye råvarer som går inn i ny produksjon. Energiforbruket ved slik fremstilling er som regel lavere enn i produksjon som baserer seg på nye, jomfruelige, råvarer. Dermed reduseres utslippene av blant annet CO2, og på den måten bidrar gjenvinning til å redusere utslipp av klimagasser. Likeledes reduserer materialgjenvinning anvendelse av ikke-fornybare naturressurser, og er således en bærebjelke i utviklingen av en sirkulær økonomi.

Vi har som målsetting å være ledende i vårt marked. Derfor bruker vi betydelige ressurser på utvikling og innovasjon, både i form av investeringer og gjennom intern ressursbruk. Vi jobber aktivt for å utvikle våre verdikjeder for avfallshåndtering og råvareproduksjon, for eksempel gjennom nye innsamlingsløsninger og økt bruk av prosessteknologi.

I 2019 deltok Norsk Gjenvinning med egeninnsats og finansiering av flere omfattende utviklingsprosjekter sammen med ulike forskningsmiljøer, leverandører og kunder, eksempelvis gjennom prosjekter hvor målsetningen er å utvikle ny bærekraftig gjenvinning av porselen, isolasjon, tekstil, betong og treavfall, samt utvikling av helt nye teknologikomponenter, som muliggjør en renhetsgrad på resirkulert papp og papir på 99,5%. I 2018 etablerte vi Den Sirkulære Gipsfabrikken, som har tillatelse til å materialgjenvinne halvparten av alt gipsavfall i Norge. Dette var et stort steg på vei mot å sikre at en avfallstype som det i utgangpunktet er deponiforbud mot, kan flyttes vekk fra deponier og tilbake til kretsløpet. Gips er i prinsippet evig gjenvinnbart og gjennom gipsgjenvinningsanlegget sørger Norsk Gjenvinning for at gipsavfall igjen kan brukes som innsatsfaktor i produksjon av nye gipsplater. Gipsgjenvinningsselskapet, New West Gipsgjenvinning AS, eies 50% av Norsk Gjenvinning, mens den resterende andelen eies av det Canadiske teknologiselskapet New West Gypsum Recycing. For dette arbeidet vant vi årets Innovasjonspris i 2019, som årlig deles ut av bransjeorganisasjonen Avfall Norge.

Vi jobber i tillegg aktivt med kunder og leverandører langs hele verdikjeden for å utvikle bedre løsninger for økt ressursutnyttelse av avfallet. I tillegg til bedre gjenvinningsløsninger, inkluderer dette også løsninger for avfallsreduksjon og gjenbruk. I 2019 har vi fortsatt å befeste vår posisjon som en viktig samarbeidspartner og bidragsyter innen sirkulærøkonomien. Eksempler på dette er gjennom en rekke henvendelser fra store bedrifter, som ikke er kunder av Norsk Gjenvinning, men som oppfatter oss som ledende innenfor bærekraft, innovasjon og sirkulærøkonomi og ønsker derfor å lære av hvordan vi arbeider. Videre har vi gjennom vårt rådgivningsselskap REvise gjennomført rådgivningsoppdrag på vegne av både offentlige og private aktører, som har som mål å bli blant de beste på bærekraft og sirkulær økonomi i Norge.


Les mer om vårt innovasjonsarbeid › 

Det finnes ikke søppel mer

Det finnes ikke søppel mer.

Norsk Gjenvinnings virksomhet har alltid vært tuftet på sirkulærøkonomi. Alle våre aktiviteter tar utgangspunkt i at avfall er en ressurs som skal håndteres høyest mulig i ressurspyramiden. Vi mener at reell bærekraftig utvikling og det sirkulære samfunnet er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Det er derfor vi sier at det finnes ikke søppel mer.

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - GMP

Sirkulærøkonomi i praksis

Allerede i 1964 startet vi med gjenvinning av returpapir, og vårt første sorteringsanlegg ble etablert tidlig på 80-tallet. Siden 2014 har vi intensivert vår satsing på bærekraftig utvikling for å ta en ledende posisjon i Norge innenfor sirkulærøkonomi. Det gjør vi i nært samarbeid med våre kunder og andre aktører i verdikjeden.

Les mer ›
Årsrapport

Råvarene i ressurspyramiden

Konsernet oppnådde i 2019 en samlet gjenvinningsgrad på 95 prosent. Av 2,2 millioner tonn avfall gikk 56 prosent av råvarestrømmen til materialgjenvinning, 39 prosent til energigjenvinning og 5 prosent til deponi. 

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner