Favicon files not found

Kundeverdi av bærekraft i 2015

Thomas Ekstrøm - Herøya

For å sikre god, langsiktig verdiskaping er det nødvendig at vi utvikler våre tjenester på en måte som er gunstig for miljø og samfunn. Når vi – og kundene – oppnår økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig gevinst, bidrar vi til reell bærekraft.

Her har vi sammenstilt våre tiltak per 2015:

Trygghet i finansielle transaksjoner

 • Bestilling av tjenester på web og via app – sikrer effektiv, nøyaktig og gyldig ordreregistrering
 • Sporbarhet og kontroll på vektregistreringer – krav om at samtlige kjøretøy veies ut og inn av anlegg
 • Elektroniske kjøreoppdrag og vektregistreringer – sikrer at nøyaktige vekter registreres på riktig kunde
 • Vekter integrert med ERP-system – innebærer vesentlig reduksjon av risiko for feilregistrering av vekter
 • Løpende kontroll av vektregistreringer i ERP-system
 • Streng tilgangskontroll for endring av masterdata
 • Automatisk genererte fakturaer og avregninger
 • Antikorrupsjonskurs, inkludert dilemmatrening for ledere og salgspersonell
 • Kurs i etterlevelse av konkurranseregelverk, inkludert dilemmatrening for ledere og salgspersonell
 • Årlig kartlegging av eventuelle interessekonflikter hos ledere, selgere og øvrig nøkkelpersonell
 • Prekvalifisering av underleverandører ved kontraktsinngåelse
 • Revisjoner av underleverandører i avtaleperioden
 • Forbud mot kontantkjøp av metaller som beskyttelse mot heleri
 • Varslingskanal for både interne og eksterne personer og virksomheter
 • Interne revisjoner av finansielle transaksjoner
 • Fullmaktsmatriser for konsern og datterselskap

Sikker og helsemessig forsvarlig drift for kundens og egne ansatte

 • Alle våre største selskaper er sertifiserte etter OHSAS 18001 (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)
 • System for risikostyring og rapportering av hendelser og nestenulykker for å redusere risiko for ulykker og svekket helse blant ansatte
 • Sikker Jobb Analyse (SJA) skal gjennomføres ved arbeidsoperasjoner som ikke er rutine og ikke er dekket av en risikovurdering
 • Årlige medarbeiderundersøkelser for å måle blant annet arbeidsmiljø, ledelse og organisasjonskultur
 • Årlige medarbeiderutviklingssamtaler mellom leder og ansatt
 • Årlige HMS-dager og verneombudsamlinger
 • Kvartalsvise vernerunder
 • HMS-rapportering til styre og konsernledelse
 • Obligatorisk lederopplæring inkluderer HMS-kurs (40-timers kurs og lederkurs), kurs i arbeidsrett og kurs i avfallsregelverket
 • Obligatorisk HMS-opplæring av verneombud og AMU-medlemmer (40-timers kurs)
 • Kompetanseheving gjennom NG-skolen – bredt program innen faglig utvikling og funksjonell kunnskap
 • Språkopplæring for fremmedspråklige ansatte – sikrer opplæring og forståelse for risiko
 • Utvikling av ledere – kurs i praktisk ledelse for mellomledere
 • Satsing på fagbrev for operative ansatte og opplæring i farlig avfall
 • Tre ansattevalgte styremedlemmer fra 2016
 • Ansatte har reell medbestemmelse gjennom konsernutvalg, AMU og øvrige møter med ledelsen
 • Bedriftshelsetjeneste og vaksinasjonsprogram
 • Personalforsikring som dekker utover lovens krav (dekning på gruppeliv og ulykke fritid)

Kultur for ansvarlig forretningspraksis og samfunnsansvar

 • Alle ansatte signerer konsernets «Kjøreregler» (etiske regler)
 • Medlem av Transparency International Norge
 • Følger Global Compact-prinsippene
 • Omfattet av tariffavtaler etablert gjennom NHO/Norsk Industri og MEF
 • Transportleverandører har forpliktet seg til å betale minimum gjeldende minstelønn til ansatte sjåfører
 • Samsvarsvurdering av avtaler med kunder og leverandører
 • Tredjeparts verifisering av compliance-program
 • Nulltoleranse for tyveri, korrupsjon eller illojalitet hos ansatte og underleverandører
 • Obligatorisk opplæring i konkurranserettslig adferd for ledere og ansatte med kontakt med våre samarbeidspartnere/konkurrenter oppstrøms eller nedstrøms
 • Utarbeider egen bærekraftrapport etter GRI (Global Reporting Initiative) for 2015
 • Deltar som 1 av 12 utvalgte bedrifter i @OECDOECD Norge: Human Rights Due Diligence 2016

Sikker håndtering av verdier og informasjon

 • Styringssystemer for kontroll av endringer og tilganger (Change management/Access management)
 • Kameraovervåking og øvrige kontrolltiltak på våre anlegg er meldt til Datatilsynet
 • Lagring i sky (clouds/hosted) utenfor EU benyttes ikke. Leverandører overvåkes jevnlig.
 • Sikker makulering – vandelsattest hos ansatte og etterlevelse av regelverk for behandling av personopplysninger

Utvikling av nye løsninger for økt materialgjenvinning og effektiv ressursutnyttelse

 • Bransjeledende på kunnskap om sirkulærøkonomi og best practice-eksempler
 • Innsikt i, og påvirkning på, politiske rammebetingelser i Norge, Norden og EU
 • Utvikler løsninger for avfallsminimering og kostnadseffektive tjenester i samarbeid med kundene
 • Forretningsutvikling av nye verdikjeder, produksjonslinjer og mer optimale varestrømmer i tett samarbeid med kunde/avfallsbesitter
 • Tilgang til, og deltagelse i, utvikling av nye løsninger for materialgjenvinning og bedre ressurseffektivitet – behandlingsmåter som tilrettelegger for høyere verdi av avfallsbaserte råvarer
 • Tilbyr skreddersydde kurs og rådgivning for kunder og øvrige interessenter
 • God innsikt i, og bred erfaring med, å utnytte offentlige støttemidler i forbindelse med optimaliserings- og utviklingsprosjekter – ofte i samarbeid med kunden (for eksempel Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Enova)
 • Samarbeider med ledende norske universitets- og forskningsmiljøer i utviklingen av en mer ressurseffektiv avfallshåndtering

Miljømessig forsvarlig drift

 • Alle våre største selskaper er sertifiserte etter ISO 14001 (miljø)
 • Nødvendige tillatelser fra kommunale, fylkeskommunale og nasjonale myndigheter
 • Rapporter og miljøregnskap tilgjengelig for kunder gjennom rapporteringsløsningen Grønt Ansvar
 • Innfører fornybart drivstoff – har signert ZERO-opprop for utfasing av fossilfri transportsektor
 • Dokumentert sluttbehandling av avfall nedstrøms
 • Formaliserte og regelmessige risikovurderinger, inkludert rutiner for oppdatering ved hendelser og endringer i drift
 • Faggruppe for farlig avfall
 • Beredskapsøvelser for utslipp og brann for å redusere risiko for utslipp
 • Tilbyr elektronisk deklarering på vegne av kundene
 • Revisjon av sluttkunder innen metall og papir i Asia

Riktig kvalitet og systematiske rutiner for å sikre kontinuerlig forbedring

 • Alle våre største selskaper er sertifiserte etter ISO 9001 (kvalitet)
 • Helhetlig styringssystem (TQM) etter «Plan, Do, Check, Act»-modellen
 • Aktiv bruk av kvalitetsstyringsverktøyet NG-Pro (TQM) for hendelses-/avviksregistrering, risikovurderinger og styrende dokumenter
 • Samsvarsvurdering av lover, forskrifter, tillatelser og andre eksterne og interne krav virksomheten er underlagt
 • Lean-metodikk benyttes på flere anlegg
 • Mottakskontroll og dokumentasjon av avfallskvalitet inn til anleggene
 • Målrettede interne revisjoner basert på risikovurdering
 • Revisjoner av underleverandører, kunder og samarbeidspartnere
 • Dokumentasjon av sorteringsgrad
 • Årlig kundetilfredshetsundersøkelse
 • Kontraktsfestede krav til leverandører om blant annet overholdelse av myndighetskrav

Nedstrømsløsninger i tråd med internasjonale standarder

 • Etterlever EUs regelverk ved eksport av avfall
 • Utsteder årlig erklæring om at konsernet tar avstand fra moderne slaveri og menneskehandel, og har etablert tiltak mot dette etter «UK Anti Slavery Act»
 • Ingen avvik ved uanmeldt inspeksjon av vårt nedstrømsselskap NG Downstream fra Miljødirektoratet i oktober 2015
 • Prekvalifisering av samarbeidspartnere og leverandører
 • Revisjoner av nedstrømsparter i Asia
 • Kontinuerlig overvåking av regelverk i alle land hvor avfall transporteres og/eller behandles

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner