Bildedatabase fra ScanStock

Debattinnlegg: Hva vil Ålesund kommune med Bingsa Næring?

22.04.2017

Bingsa Næring er ikke et selskap, men en del av Ålesund kommunes avdeling for Vann, avløp og renovasjon (VAR). VAR har ansvar for drift av Bingsa avfallsanlegg og deponi med mottak og behandling av næringsavfall, samt innsamling av avfall fra virksomheter og bedrifter i kommunen. I praksis betyr dette at Ålesund kommune konkurrerer med private aktører om å selge avfallstjenester til næringslivet. I følge kommunens hjemmeside gjør de dette etter «næringsøkonomiske prinsipper».

På hjemmesiden står det også at «Bingsa næring tilbyr renovasjonsløsninger innen restavfall papp, papir og plast for næringsvirksomhet. Avfallet hentes i egne biler, på samme hentedag som husholdningsrenovasjonen.»

I Norge er det ikke lov for kommuner å drive med kryss-subsidiering. Det betyr at det må være et klart skille mellom kommunale tjenester som drives etter selvkostprinsippet, og den kommersielle delen som drives etter næringsøkonomiske prinsipper.

Selvkostprinsippet skal kun brukes på tjenester som innbyggerne betaler gebyrer for, for eksempel husholdningsrenovasjon eller vann og avløp. I Ålesund kommune driver de etter begge prinsippene. Kommunerevisjonen har avdekket regelbrudd og dårlig økonomisk styring i Bingsa Næring. Vi er bekymret for kryss-subsidiering. På denne bakgrunn spør vi:

  • Hva vil Ålesund kommune med Bingsa Næring?
  • Har Ålesund kommune mål om å være en konkurrent til de private lokale aktørene? Hvis ja, hvordan vil kommunen sikre konkurranse på like vilkår?

Dersom kommunen skal konkurrere i det åpne markedet, må virksomheten skilles ut i eget selskap. Virksomheten må også driftes etter sunne bedriftsøkonomiske forutsetninger - og ikke minst – ha klare resultatmål. I motsatt fall vil risikoen for kryss-subsidiering alltid være der. Bingsa Næring kan dumpe prisene på avfallstjenester ved å benytte de kommunale midlene til å drive næringsvirksomhet. På denne måten kan de utkonkurrere de private aktørene, noe vi allerede har sett hos enkelte av våre kunder.

Vi ber Ålesund kommune snarest om å avklare Bingsa Nærings rolle, slik at vi kan være trygge på at vi konkurrerer på like vilkår.

Stig Aamelfot, regionsjef i Norsk Gjenvinning

Debattinnlegg fra Sunnmøreposten 22. april 2017