Presserom 2019 Vasking av lenser ved IBKAsanlegg på Mongstad.

IBKA sentral i bergingsarbeidet til Fregatten KNM Helge Ingstad

05.09.2019

Det ble brukt over 3,6 km lenser til å fange opp olje og drivstoff – for å sikre dyreliv og natur i området etter ulykken – mottaket av lenser til vask eller destruksjon har IBKA hatt ansvaret for.

IBKAs oppdrag startet med å etablere mottak med væsketette containere for absorberende lenser. Etter noen dager økte omfanget, og det ble behov for sugebiler og flere containere. Tjenestene inkluderte mottak og håndtering av absorberende lenser, finne lokasjoner for mulig vasking av fartøy og sikring av væske som olje og drivstoff.

Totalt har det blitt benyttet over 3,6 kilometer med lenser. Ettersom aksjonen strakk seg over mange måneder ble behovet for vask av lenser sterkt redusert. Lenser som skulle vaskes ble fraktet til IBKAS anlegg på Mongstad base for vask og sjekk. All veske blir hentet av en tankbil hvor det tas prøver for å vite hvor mye olje eller drivstoff man klarer å fange opp. Dette er et omfattende arbeid. I tillegg har Kystverket strenge regler som gjør at alt av olje og avfall som blir samlet inn må rapporteres tilbake, med daglige «oljeregnskap». Av totalt 255 255 tonn avfall samlet inn var det 68,3 tonn olje/drivstoff. Alt avfall som ble hentet opp fra havet er håndtert av Norsk Gjenvinning (NG) og IBKA.

Absorberende lenser som er olje- eller drivstoffholdige går til forbrenning. I denne sammenheng har NG/IBKA testet ut om de kan presse ut vesken på absorberende lenser for å se hvor mye av det som fanges opp er olje og hvor mye som er vann.

Viktige rammeavtaler
Bakgrunnen for at IBKA fikk oppdraget er rammeavtalen de har med Kystverket. Dermed var det naturlig at de ble satt på saken så fort Kystverket så behovet for denne type bistand med mottak av brukte lenser.

- Avtalen med Kystverket ble fornyet i høst, og når de tok kontakt denne gangen klarte vi å mobilisere kjapt og respondere raskt. Det er gøy å kunne stille på kort tid og sikre fornøyde kunder, forteller prosjektleder i IBKA, Tore Kaarstein.

En stor suksessfaktor i prosjektet er samarbeidet på tvers av NG-konsernet.

- Dette viser god lagånd, forteller Tore. Han er utrolig fornøyd med arbeidet som gjøres lokalt på NG Knarrevik i Bergen, ved Tore Jarl Nesse, og understreker at det er når vi kan samarbeide på slike prosjekter at vi blir sterkere som organisasjon.

Fartøyvask skulle i utgangspunktet være en del av oppdraget
For å sikre Fregatten har det vært brukt mange fartøy – alt fra fiskebåter til tilsynsfartøyer. Etter å ha ligget innenfor lensene og vært dekket av forurenset vann må de normalt vaskes når jobben de har gjort er avsluttet. IBKA undersøkte mulige lokasjoner for dette og fikk godkjenning for å benytte egnet kaiplass. Før det ble satt i gang måtte Fregatten heves, lenser måtte fjernes og deretter kunne båtene tas inn til vask. Imidlertid viste det seg at båtene var vasket rene av sjøen, siden dette var lett olje som over kort tid løste seg opp i sjøen. Fartøyvask ble begrenset til tankvask på Utvær, som er Kystverkets fartøy.

- Dette er jo et spennende prosjekt fordi vi leverer det kunden ønsker, samtidig som vi sikrer naturen rundt ulykkesstedet. I tillegg har det vært en del usikkerhetsmomenter ved arbeidet i området, sier Tore. Han presiserer også at det er utrolig givende å se at jobben som gjøres har en verdi både for kunden og området rundt Fregatten.

Gode tilbakemeldinger
Etter endt oppdrag har tilbakemeldingene til både IBKA og NG vært gode. IBKA Mongstad og Porsgrunn har bidratt profesjonelt og effektivt med å finne egnet lokasjon for eventuell fartøyvask, samt vask av utstyr og lenser på eget anlegg. Norsk Gjenvinning Knarrevik, med Tore Jarl Nesse i spissen, har tatt imot bestillinger fra IUA, igangsatt oppdrag og ført logg på timer og utstyr. De har også satt ut og innhentet containere til aksjonen, og sugebiler for mottak av oljeholdig slam fra kystverkets båter. Kystverket har jevnlig blitt oppdatert på kostnader under aksjonen.

- Samarbeidet mellom IBKA og NG fungerte utmerket og viser vår styrke når vi samordner ressurser. Alle har stilt opp på kort varsel og gjort en fantastisk jobb med å løse utfordringer underveis, avslutter Kaarstein.