Presserom (brukes kun av kommunikasjonsavdelingen) Konsernsjef Erik Osmundsen.

Krevende driftsår i 2014 – men godt rustet etter investeringer og kostnadsprogram. Fremover vil vi både gasse og bremse!

28.07.2015

Norsk Gjenvinning-konsernet fulgte opp rekordåret 2013 med sterke resultater i et utfordrende marked i 2014. Omsetningen landet som i 2013 på 4,1 milliarder kroner, mens driftsresultat før avskrivninger og engangseffekter ble på 402 millioner kroner, ned fra 430 millioner kroner i 2013.

Nedgangen skyldes hovedsakelig konjunktursvingninger som traff hele Norge. Lavere priser og marginpress hemmet inntektsveksten og bidro til redusert lønnsomhet. I tillegg kommer kostnader knyttet til gjennomføring av ulike forbedringsprogrammer og opprydding av compliance.

- Vi klarte ikke å løfte resultatet videre i 2014 på grunn av de dårlige tidene etter sommeren i fjor, sier Osmundsen. - Men vi startet tidlig med kostnadsbesparelser som både motvirker de dårlige tidene og gjør selskapet mer konkurransedyktig på sikt. Allerede høsten 2014 satte vi i gang kostnadsprogrammet NG200. Programmet vil løpe til utgangen av 2016 og har som mål å kutte driftskostnadene med 200 millioner netto.

- Fremover vil vi gasse og bremse samtidig, sier Osmundsen. - Det er mørke skyer over norsk økonomi så kostnadene skal videre ned. Med investeringer og innsatsen som vi legger ned i strukturelle tiltak og kostnadsprogrammet NG200, mener vi at Norsk Gjenvinning står godt rustet for dårlig vær. Vi har tro på at vi vil kunne utnytte vekstmulighetene og å styrke lønnsomheten i årene som kommer. Dette er en bransje som har fremtiden for seg!

- I 2015 og fremover blir det meget viktig for oss å synliggjøre hvor smart det er å satse på ansvarlig og bærekraftig avfallshåndtering, sier Osmundsen. - Kundene er nødt til å være med, og vi gjør alt vi kan for å være bransjens mest ansvarlige og kundeorienterte selskap.

- Kundeundersøkelsen for 2014 gir oss vår beste score noen gang med en økning i kundelojalitet fra score 3,4 til 4,5. Målrettet arbeid med å forbedre basiskvaliteten har vært en avgjørende faktor til dette.

- Vi tror mange norske selskaper undervurderer ansvaret de har som avfallsbesitter og risikoen som er forbundet med dette, ser Osmundsen. - Vi har sett god innsats mot korrupsjon og barnearbeid i samfunnet, men når det gjelder avfall er det kanskje lett å glemme at dette er råvarer som går inn i globale markeder med komplekse verdikjeder. Norske selskaper tenker nok for lite på omfanget av det avfallsbransjen gjør – og viktigheten av at det gjøres skikkelig. Det blir vår oppgave å bringe den bevisstheten til markedet, og forståelsen av dette mener vi vil åpne nye forretningsmuligheter for oss.

Les også intervju med Osmundsen i Aftenposten ›

Viktige hendelser i 2014

Arbeid med å rydde opp i bransjen fortsatte med uforminsket styrke. Tiltakene skal bidra til ytterligere økning i kvalitet og standard. Nytt styringssystem og kontrollrutiner, intensivert internkontroll, økt sikring av anlegg, økt kontroll av underleverandører samt et eget antikorrupsjonsprogram er blant tiltakene som gjennomføres.

Fokus på samfunnsansvar og sirkulærøkonomien for å ta posisjonen som den mest anerkjente i bransjen. Samtidig skal bevisstheten om eget samfunnsansvar økes og rollen innen fremtidens sirkulærøkonomi forklares. I sirkulærøkonomien realiseres mål om blant annet økt materialgjenvinning gjennom et velfungerende marked. I løpet av året har Norsk Gjenvinning fått mange samarbeidspartnere og medspillere med på et krafttak for sirkulærøkonomien.

Refinansiering av konsernet. I juni 2014 lykkes konsernet i å utstede et senior sikret obligasjonslån på NOK 2,235 mrd. Refinansieringen ble gjennomført først og fremst fordi det gir konsernet gode betingelser og bedre fleksibilitet som er tilpasset bransjens driftshverdag. Obligasjonen ble i hovedsak brukt til å betale tilbake eksisterende gjeld.

Kostnadsprogrammet NG200 ble satt i gang høsten 2014. Programmet vil løpe til utgangen av 2016 og har som mål å kutte driftskostnadene med 200 millioner netto. Målet er ambisiøst, men nødvendig for å skjerpe konkurransekraft i årene som kommer. Før utgangen av 2014 ble det besluttet om kostnadsreduksjonstiltak på 147 millioner. Justert for normal kostnadsglidning og implementeringskostnader beregnes en netto kostnadsreduksjon på 55 millioner i 2015.

Industriell satsning på Øra Miljøpark. Metallsepareringsanlegget på Øra i Fredrikstad ble åpnet i 2012 og en ny shredder ble tatt i bruk i 2014. Hittil er det investert over 200 millioner kroner på Øra, hvorav cirka 65 millioner i 2014.

Endringer i konsernstrukturen og konsernledelsen. For å øke driftsfokus har vi besluttet å dele konsernet i to, (i) en kjerne bestående av Divisjon Gjenvinning, Divisjon Metal, Divisjon Industri & Offshore og Divisjon Downstream, og (ii) Fokuserte forretningsområder bestående av miljøsanering og rivning, sikkerhetsmakulering, håndtering av forurensede masser og husholdningsrenovasjon. Kjernedivisjonene rapporterer direkte til konsernsjefen. De fokuserte forretningsområdene drives som fire egne nisjeselskaper og rapporterer gjennom sine respektive styrer til konsernets finansdirektør. Endringer i konsernledelsen har også blitt gjort for å gjenspeile den nye organisasjonen.

Metaller i kretsløp. Norsk Gjenvinning er en av tre hovedoperatører som har inngått avtale med Autoretur om behandling av bilvrak i perioden fra 2015-2019. Bilvrak er viktig råvare til den nyetablert shredderen på Øra. Totalt ble 94,6 prosent av bilenes vekt gjenvunnet eller gjenbrukt i konsernets verdikjede i 2014. Dette forventes økt til 95 prosent i 2015.

Profesjonalisering av nedstrømsvirksomheten fortsatte i 2014 med revisjon av råvarekunder i Asia og europeiske transportører, samt økt fokus på intern opplæring og kontroll. Arbeidet med å styrke vår rolle som betydelig råvareleverandør fortsatte i 2014 med åpning av nytt salgskontor for returpapir, plast og metall i Shanghai, og oppstart av eksport av jern til kunder i Europa.

Flere utviklingsprosjekter har pågått i 2014. Våre utviklingsressurser har særlig vært konsertert om innovasjonsprosjekter som tar utgangspunkt i sirkulærøkonomi og grønn vekst. Vi har gjennom samarbeid med aktører utenfor avfallsbransjen, etablert sirkulærøkonomiske løsninger som for eksempel verdikjede for gjenvinning av kaffekapsler for Nespresso og vindusglass som gjenvinnes til isolasjon hos GLAVA®.

Kommentar - utvikling av EBITDA 2013-2014

Justert EBITDA falt med 28,1 MNOK (-6,5 prosent) fra 429,7 MNOK i 2013 til kr 401,5 MNOK i 2014. I 2013 var EBITDA betydelig påvirket av gevinster fra salg av eiendom/eiendeler på ca. 31 MNOK, samt kostnader for restrukturering på ca. 31 MNOK. I 2014 var EBITDA mindre påvirket av salg av eiendom/eiendeler (1,2 MNOK). Restruktureringskostnadene derimot økte i 2014 med nesten 7 MNOK til 37,6 MNOK.