Losted Man on a Beach Holding Emergency Fire, Rescue Concept. Nødbluss som ikke blir brukt skal behandles som eksplosivt avfall.

Nødbluss og batterier fra småbåthavner forårsaker branner

13.05.2022

Vårpuss i småbåthavnene gir høysesong for branntilløp ved norske avfallsmottak. Årsaken er at båteiere feilaktig kaster utgåtte nødbluss og batterier i restavfallet. Da tar det fyr i avfallskverna.

— Nå det er høysesong for nødbluss i avfallet. Dette har allerede vært en stor utfordring for kverna på Østfold Gjenvinning AS i Fredrikstad, der det stadig går av slike bluss og skaper branntilløp, sier salgssjef Jan Vidar Krathe hos Norsk Gjenvinning avdeling Østfold.

Eksplosivt avfall

Nødbluss eller nødraketter er lysraketter som blir avfyrt for å påkalle hjelp dersom man er i en akutt nødsituasjon. Dette er pyrotekniske verktøy og klassifiseres derfor som eksplosivt avfall i avfallsbransjen. Dette avfallet må håndteres på særskilt måte og følge egen avfallsstrøm og ikke blandes inn med ordinært avfall. I praksis handler det om å samle de i egne beholdere som merkes godt med aktuelle fareklasser og beskrivelse av hva man samler i beholderen.

Det er i utgangspunktet feilsortert avfall fra småbåthavner som er utfordringen. De større havnene har i all hovedsak kontroll på slikt eksplosivt og farlig avfall.

— Utfordringen er at båteierne kaster nødbluss i restavfallet. Når slike kommer inn i kverna, går disse av og skaper branntilløp og branner. De er nesten umulig å oppdage før det er for sent. Et nødbluss er ment for å brenne intenst en lang periode, så det er ingen tvil om at dette kan være farlig, sier Krathe.

Kommunal felles avfallsplan

For havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter, skal kommunen i samarbeid med havneansvarlig og berørte parter utarbeide en felles avfallsplan. Målet er å forenkle arbeidet med avfallsplanene. Felles avfallsplan skal oversendes Statsforvalteren for godkjenning.

Feilsortert avfall som kan forårsake store branntilløp og andre uheldige konsekvenser er en stor utfordring for avfallsmottakene.

Brannfarlige batterier

I tillegg til feilsortering av nødbluss, blir også batterier kastet på feil måte. Avfallsforskriften kap. 11 er tydelig på at farlig avfall ikke skal samblandes, men sorteres for seg selv. Det vil si ikke i restavfallet.

Batterier må sorteres i mindre emballasje med absorbent som f.eks. Vermikulitt for å forhindre reaksjoner som varmeutvikling.

Dette er spesielt aktuelt dersom det omhandler litiumbatterier, som er høyenergiske.

Les mer om håndtering av litiumbatterier i Gjenvinningsbloggen ›

Nødbluss leveres til forhandler

Havner og båteiere kan levere inn nødbluss og -raketter til forhandlere av denne type varer, f.eks. i butikker for båtutstyr. Mange av disse butikkene har system for å ta imot utgåtte produkter og levere disse til godkjent mottak for destruksjon.

Merk at Norsk Gjenvinning AS ikke har tillatelse til mottak av eksplosiver, men kan være behjelpelig med å tilby spesialkompetansen for håndtering av dette ute hos de ulike havnene. Nødblussene bør emballeres og lagres adskilt fra annen avfallshåndtering.