Nyopprettet selskap skal sikre ansvarlig håndtering av slam i Holmestrand

24.09.2019

Slamanlegget til Norsk Gjenvinning har vært planlagt avviklet med virkning fra og med 1. oktober. Massivt trykk fra kommunale leverandører av slam har derimot sikret et initiativ for å opprette et selskap med tung finansiell og faglig kompetanse.

Hovedeier av selskapet vil være Lindum AS. Et selskap med lang erfaring og solid kompetanse innen håndtering av organisk avfall og avløpsslam.

- Vi tror dette er den beste løsningen for både kundene i nærområdet og naboene våre i nærmiljøet. Lindum har lang erfaring og tung kompetanse, noe som er en forutsetting for effektiv drift av et kommersielt slambehandlingsanlegg som kan foredle avløpsslam til ressurser uten å være til sjenanse for nærområdet, forteller regionleder, Dag Kristian Storhaug, i Norsk Gjenvinning.

Selskapet vil ha en langsiktig, bærekraftig og samfunnsansvarlig profil
På grunn av luktproblematikk som har påvirket naboene har slamanlegget i Holmestrand opplevd mye negativ oppmerksomhet.

Det nyopprettede selskapet vil utnytte kompetansen til Lindum AS, for å sikre en kontrollert behandling av avløpsslammet fra lokale renseanlegg med hensyn til lukt og kvalitet. Planen til det nye selskapet, med Lindum som majoritetseier, vil være å investere et betydelig millionbeløp for oppgradering av anlegget slik at det kan driftes med den standarden og innovative forretningsmodellen Lindum har blitt så kjent for, over lengre tid.

- Det er et stort behov for behandlingsløsninger for slammet fra de lokale avløpsrenseanleggene i regionen. Det er ikke ledig kapasitet å oppdrive andre steder og Lindum ønsker derfor å overta ansvaret for dagens anlegg og oppgradere og drifte dette slik at man i en periode framover kan tilby en lokal og bærekraftig behandling av dette slammet. Vi vil ha høyt fokus på nærmiljø og kvalitet, sier adm. dir. Pål Smits i Lindum.

Om Lindum
Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld. Dette er vår visjon, og med den har vi påtatt oss et stort samfunnsansvar. Kompetanse og utvikling står sentralt i selskapet.

Biologisk avfall
Lindum utnytter både næringsstoffene og energien i avfall og slam på en miljømessig god måte.

Lindum er en av Norges ledende på behandling av matavfall og ledende på Østlandet på behandling av avløpsslam. Lindum har eget biogassanlegg i Drammen for behandling av avløpsslam med produksjon av biodrivstoff med ca. 98 % metangass som brukes på busser og renovasjonsbiler og biogjødsel som brukes i landbruket og i jordproduksjon. Dette er en svært miljøvennlig behandling av avløpsslam. I tillegg utfører selskapet kompostering av avløpsslam flere steder samt avsetning av ferdigprodukter fra dette.

Lindum drifter også biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken» i Tønsberg som i år behandler 60.000 tonn matavfall sammen med 80.000 tonn husdyrgjødsel. Også her blir sluttproduktet bli biodrivstoff og en flytende biorest som landbruket i nærområdet benytter som gjødsel.
Målet til Lindum er å utnytte både næringsstoffene og energien i denne type slam og organisk avfall på en miljømessig god måte. Selskapet har et høyt fokus på FoU for å videreutvikle behandlingsmetoder og jordprodukter – for miljøets skyld.

Spesialister på lukthåndtering
Avdelingen CLAIRS (Clean Air Systems) tilbyr luktrenseløsninger basert på fotooksidasjon, biofilter, aktivt kull og scrubber og kan dimensjonere og skreddersy totalløsninger til alle bedrifter med luktutfordringer.

Clairs har lang erfaring med leveranse og service av luktrenseløsninger til biogassanlegg, kommunale renseanlegg og industribedrifter.