Kopstad

Nytt massemottak sikrer masser for å etablere en Godsterminal langs Vestfoldbanen

19.06.2020

15. juni åpnet Norsk Gjenvinning m3 nytt deponi på Kopstad. Et nytt og moderne deponi for mottak av rene og lett forurensede overskuddsmasser fra bygg- og riveprosjekter i regionen. Mottaket ligger rett ved E18 i Holmestrand.

Vestfoldbanen skal utvides til dobbeltspor, som vil muliggjøre høyhastighetstog på strekningen. Etableringen av et massemottak på Kopstad vil bidra til at Kopstad Godsterminal Utvikling AS (eiendomsutvikler) kan etablere Kopstad Godsterminal. Hensikten med Kopstad Godsterminal er å skape et logistikkområde for en bærekraftig eiendomsutvikling, på bakgrunn av målsetningen om å overføre gods fra vei til jernbane.

Kopstad Massemottak er et deponi som benytter alle mottatte masser til oppbygning, slik at man kan etablere godsterminalen i henhold til fastsatt reguleringsplan. På denne måten har utbyggere og kunder mulighet til å levere masser til gjenbruk og bidra inn i den sirkulære økonomien. Det vil være mulighet for å ta imot 450.000 tonn masser årlig med en totalbegrensning på 1.500.000 tonn i en periode på maksimalt 10 år.

Mineralske avfallsmasser benyttes til grunnarbeider for nytt område, innenfor rammene av blant annet Forurensningsloven og avfallsforskriften. Disse massene erstatter jomfruelige byggematerialer, og Kopstad Massemottak bidrar på den måten positivt til miljøregnskapet gjennom ombruk av masser.

Kopstad massemottak er godkjent av fylkesmannen som et inert deponi (Kategori 3) med tillatelse til mottak av lett forurensede og rene masser, som:
• Betong/rivemasser
• Jord/Gravemasser
• Murstein
• Takstein

Lovverket og tillatelsen stiller krav til at alle som leverer masser må ha nødvendig dokumentasjon på avfallets beskaffenhet, og ha nødvendige analyser/prøver. Deponiet er prosjektert slik at det ikke skal være avrenning som fører til betydelig negative miljøbelastning til vann nedstrøms mottaket.

Mottaket ligger mellom Helland-krysset og Kopstad-krysset i Horten kommune, Vestfold og Telemark Fylke.

For mer informasjon kan du gå til www.kopstadmassemottak.no

For leveringsavtale, ta kontakt med Dag Kristian Storhaug på tlf: 464 49 440