Rapport etter Mongstad-utslipp oversendt Miljødirektoratet

08.12.2014

Norsk Gjenvinning Industri (NGI) varslet i september om tre tilfeller av ulovlige utslipp ved anlegget på Mongstad. Som en følge av oppdagelsen ble alle utslipp fra anlegget stoppet.

Den endelige granskningsrapporten er nå ferdig, og i et møte med Miljødirektoratet har selskapet redegjort for funnene. DNV-GL har på oppdrag fra Norsk Gjenvinning gransket hendelsene, og de bakenforliggende årsakene. Samtidig har Rambøll utredet miljøkonsekvensene av utslippene i Fensfjorden.
 
Det dreier seg om tre konkrete utslipp. To skjedde i 2013 og ett i 2014. Til sammen er det snakk om utslipp på mellom 150-350 m3 oljeholdig vann.
 
Rapporten fra DNV-GL konkluderer med at det er både organisatoriske, tekniske og menneskelige svikt som har gjort utslippene mulig. Ventilene som skulle stanse tilflyt av oljeholdig vann til renseanlegget sviktet ved tre anledninger og medførte overrenning.
 
Det oljeholdige vannet gikk i disse tilfellene ikke gjennom den pålagte og ordinære renseprosessen. Imidlertid har det oljeholdige vannet gått gjennom en oljeutskiller før det har rent ut i Fensfjorden.
 
Rambøll konkluderer i sin konsekvensutredning med at utslippet kun har hatt mindre konsekvenser i et lite område ved utslippspunktet. De konkluderer videre med at det ikke vil være noen varige konsekvenser for marine organismer i fjorden.
 
- Vi i Norsk Gjenvinning Industri ser svært alvorlig på det som har skjedd her. Utslipp i strid med vår tillatelse er ikke akseptabelt. Vi har allerede truffet en lang rekke tiltak som skal hindre lignende hendelser i fremtiden. Blant annet har vi ansatt en ny driftsansvarlig og bygd om hele infrastrukturen rundt renseanlegget for å legge inn flere sikkerhetsbarrierer, sier divisjonsdirektør Ivar Hagemoen i Norsk Gjenvinning Industri. Utslipp fra anlegget er fremdeles stengt.
 
- Når det er sagt så er det klart at vi må ta ansvar for det som har skjedd – og vi har overfor Miljødirektoratet og de lokale myndigheter lagt oss flate. Dette skal ikke skje.
 
​Fakta:
  • Norsk Gjenvinning Industri (NGI) besluttet tirsdag 16. september å stenge alle utslipp fra anlegget på Mongstad midlertidig. Bakgrunnen var at selskapet selv hadde avdekket forhold i driften som var i strid med anleggets utslippstillatelse.
  • NGI gjennomfører en ny miljørisikovurdering av anlegget. Miljørisikovurderingen vil danne grunnlag for ytterligere tiltak ved siden av tiltak som allerede er igangsatt med utgangspunkt i utslippstillatelsens vilkår. Selskapet har leid inn ekstern kompetanse for å bistå i risikovurderingen.
  • Renset prosessvann vil ikke slippes ut før prosessen er stabil og analysene over tid viser resultater under tillatelsens vilkår.
  • Anlegget på Mongstad har også tillatelse til å håndtere LRA-kontaminert utstyr fra oljeindustrien. NGI understreker at man fortsatt ikke har sluppet ut vann som er kontaminert med radioaktive stoffer etter rensing av kontaminert utstyr fra oljeindustrien.

 

Spørsmål knyttet til denne pressemeldingen kan rettes til:

  • Hans Henrik Torgersen, kommunikasjonsdirektør: 481 73 897
  • Ivar Hagemoen, divisjonsdirektør NGI: 900 62 577