Favicon files not found
Bærekraftrapport 2016
Domestic and garden compost heap.

Biogass og biogjødsel fra matavfall

I Norge kaster vi for mye mat. Faktisk kastes mer enn hver femte bærepose med mat vi har med oss hjem fra butikken. Matprodusentene og dagligvarekjedene kaster 355.000 tonn per år, noe som tilsvarer 80 prosent av matsvinnet. Norsk Gjenvinning og selskapet Multivector har utviklet en industriell tørkeprosess for matavfall, som kan bidra til å minke svinnet. Den første tørkemaskinen vil være i drift i april 2017.

Matavfall er rikt på flere kritiske og begrensede ressurser, blant annet fosfor, kalsium, nitrogen og kalium. Fosfor er en ikke-fornybar ressurs, som er avgjørende for all matproduksjon i verden. Både planter, dyr og mennesker er helt avhengige av fosfor for å kunne vokse. I dag går nesten halvparten av alt matavfallet i Norge til forbrenning, det vil si som brensel til fjernvarmeproduksjon. Dette gjelder spesielt på Vestlandet, hvor forutsetningene for å etablere biogassanlegg er dårlig. Norsk Gjenvinning har derfor som mål å bli den første aktøren som kan garantere kundene våre på Vestlandet en matavfallsløsning som ivaretar de verdifulle råstoffene. 

Når man brenner matavfall, brenner man ca. 80 prosent vann. I samarbeid med Vestfold-selskapet Multivector, har Norsk Gjenvinning utviklet en industriell tørkeprosess for matavfall. Prosessen skal settes opp på vårt anlegg på Knarrevik utenfor Bergen. Denne har kapasitet på to tonn avfall per time, og omdanner fuktig matavfall til et nær luktfritt tørrstoff som både kan lagres og transporteres.

I prosessen reduseres volum og vekt med ca. 80 prosent, og vi sitter igjen med et tørrstoff som innehar alle næringsstoffene og er ideelt for produksjon av biogass og biogjødsel. I og med at tørrstoffet er luktfritt og råtneprosessen har stoppet opp, er dette enkelt å transportere. Her planlegger Norsk Gjenvinning å utnytte ledig returtransport tilbake til Østlandet. På Østlandet finnes det egnede biogassanlegg som har avsetning av biogjødsel til lokalt jordbruk. Fosfor blir gjenvunnet først når biogjødselen legges på bondens jorde.

Underveis i prosjektet engasjerte Norsk Gjenvinning forskningsinstituttet Østfoldforskning til å utarbeide et uavhengig klimaregnskap, gjennom en helt konkret sammenligning av dagens forbrenningsløsning for matavfall i Hordaland med den nye løsningen, inklusive transport av tørrstoff til Østlandet.

Østfoldforskning fant at dagens løsning belaster klimaet med 179 kg CO2 per tonn, mens den nye løsningen, inklusive transport, faktisk gir en klimabesparelse på 336 kg CO2 per tonn. Det vil si at i et klimaperspektiv er den nye løsningen 515 kg CO2 bedre per tonn. Prosjektet vil gi en årlig CO2-besparelse på cirka 630 tonn CO2.

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner