Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017

Styringssystemet

Vi har siden 2012 bygget et solid og helhetlig styringssystem med risikostyring, prosedyrer og periodisk internkontroll. Styringssystemet vårt skal bidra til sikker, pålitelig og effektiv drift, og sette oss i stand til å etterleve eksterne og interne krav og retningslinjer. Det setter strategi og mål inn i et rammeverk av metoder og beste praksis, og det gir våre ansatte en strukturert kilde til informasjon, prosedyrer og veiledninger. Styringssystemet i Norsk Gjenvinning beskriver hvordan ting skal gjøres hos oss.

NG-Pro – styringssystemets verktøy
NG-Pro er et Total Quality Management-system (TQM), og er konsernets kvalitetsstyringssystem. Det inneholder blant annet moduler for dokumentstyring, avvikshåndtering og risikostyring.

  • Dokumentmodulen består av policyer, prosesser, prosedyrer og krav som skal støtte organisasjonen i å gjennomføre oppgavene som kreves for å nå virksomhetens mål.
  • Hendelsesmodulen er et system for oppfølging av avvik og uønskede hendelser. Den skal sikre at avvik og uønskede hendelser som blir oppdaget registreres og håndteres på en enhetlig måte, slik at korrigerende og forebyggende tiltak blir iverksatt. Målet med hendelsesbehandling er kvalitetsforbedring ved hjelp av langsiktige og virkningsfulle tiltak.
  • Risikomodulen er et system for risikovurdering. Her kartlegges de risikoer konsernet er eksponert for samt årsaker til og konsekvenser av disse, for å kunne implementere virkningsfulle forebyggende tiltak før en hendelse inntreffer.

Etter at NG-Pro ble etablert i konsernet i 2015, er systemet fra 2016 videreutviklet og tatt i aktivt bruk i konsernet.

NG-Pro gir også mulighet til å rapportere inn saker via sms og mms, og i 2017 ble hver femte sak rapportert i NG-Pro på denne måten. Vi ser en markant økning i antall rapporterte hendelser i NG-Pro, sammenlignet med tidligere system.

Risikovurderinger og styrende dokumenter

Risikovurderinger er et viktig styringsverktøy for å definere og planlegge tiltak som skal forebygge og forberede for uønskede hendelser.

Les mer ›

Læring ved hendelser

Læring av hendelser er en sentral del i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i konsernet. 

Les mer ›

Sertifiseringer

De enkelte selskapene i Norsk Gjenvinning-konsernet har i dag separate ISO-sertifikater. 

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner