Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Årsrapport

Sirkulærøkonomi

For oss handler sirkulærøkonomi enkelt sagt om å bruke markedskreftene til å sikre mindre avfall, mer gjenbruk og økt bruk av avfallsbaserte råvarer i produksjonen av nye varer. Det handler om nye forretningsmodeller som fører til gjenbruk, ombruk og reparasjon av råvarer i omløp. Og det handler om å fungere som en megler som tilpasser produksjonen av avfallsbaserte råvarer, slik at de kan utnyttes best mulig til nye produkter. 

Norsk Gjenvinning samler inn avfall lokalt, foredler det i industrielle prosesser, for så å selge det som råvarer til det globale markedet. Gjennom våre gjenvinningsaktiviteter bidrar vi til å spare ressurser og redusere mengden klimagassutslipp.

Konsernet oppnådde i 2017 en samlet gjenvinningsgrad på 85 prosent. Av 1,757 millioner tonn avfall gikk 41 prosent av råvarestrømmen til materialgjenvinning, 44 prosent til energigjenvinning og 13 prosent til deponi. Deponerte volumer er blant annet aske og interte tungmasser.

Gjenvinning innebærer at råstoffet eller energien i produktene brukes på nytt. Ved materialgjenvinning kan avfall brukes som råvarer i ny produksjon. Energiforbruket ved slik fremstilling er som regel lavere enn ved bruk av nye råvarer. Dermed reduseres utslippene av blant annet CO2, og på den måten bidrar gjenvinning til å redusere utslipp av klimagasser.

Vi har som målsetting å være ledende i vårt marked. Derfor bruker vi betydelige ressurser på utvikling og innovasjon, både i form av investeringer og gjennom intern ressursbruk. Vi jobber aktivt for å utvikle våre verdikjeder for avfallshåndtering og råvareproduksjon, for eksempel gjennom nye innsamlingsløsninger og økt bruk av prosessteknologi.

I 2017 deltok Norsk Gjenvinning med egeninnsats og finansiering av flere omfattende utviklingsprosjekter sammen med ulike forskningsmiljøer og leverandører, for eksempel gjennom prosjekter hvor målsetningen er å utvikle bærekraftig gjenvinning av våtorganisk avfall, gips og treavfall. I 2017 etablerte regjeringen en returordning for fritidsbåter i Norge. Det er knapt noen andre aktører som har jobbet mer med å kjempe frem en slik ordning de siste ti årene, så med denne på plass har Norsk Gjenvinning bidratt sterkt til etableringen av en ny gjenvinningsverdikjede for hele bransjen. Norsk Gjenvinning har søkt om behandlingstillatelse for fritidsbåter ved tre anlegg, hvor aktiviteten forventes å starte opp i 2018.

Vi jobber i tillegg aktivt med kunder og leverandører langs hele verdikjeden for å utvikle optimale løsninger som skal gi bedre ressursutnyttelse av avfallet. I tillegg til bedre gjenvinningsløsninger, inkluderer dette også løsninger for avfallsreduksjon og gjenbruk. I 2017 har vi befestet vår posisjon som en viktig samarbeidspartner og bidragsyter innen sirkulærøkonomien. Eksempler på dette er gjennom en rekke henvendelser fra store bedrifter, som ikke er kunder av Norsk Gjenvinning, men som oppfatter oss som ledende innenfor bærekraft, innovasjon og sirkulærøkonomi og ønsker derfor å lære av hvordan vi arbeider.

Les mer om vårt innovasjonsarbeid › 

Det finnes ikke søppel mer

Det finnes ikke søppel mer.

Norsk Gjenvinnings virksomhet har alltid vært tuftet på sirkulærøkonomi. Alle våre aktiviteter tar utgangspunkt i at avfall er en ressurs som skal skyves oppover i ressurspyramiden. Vi mener at reell bærekraftig utvikling og det sirkulære samfunnet er fremtidens løsning på verdens ressursproblem. Det er derfor vi sier at det finnes ikke søppel mer.

Les mer ›
Thomas Ekstrøm - GMP

Sirkulærøkonomi i praksis

Allerede i 1964 startet vi med gjenvinning av returpapir, og vårt første sorteringsanlegg ble etablert tidlig på 80-tallet. Siden 2014 har vi intensivert vår satsing på bærekraftig utvikling for å ta en ledende posisjon i Norge innenfor sirkulærøkonomi. Det gjør vi i nært samarbeid med våre kunder og andre aktører i verdikjeden.

Les mer ›
Årsrapport

Råvarene i ressurspyramiden

Konsernet oppnådde i 2017 en samlet gjenvinningsgrad på 85 prosent. Av 1,729 millioner tonn avfall gikk 39 prosent av råvarestrømmen til materialgjenvinning, 46 prosent til energigjenvinning og 15 prosent til deponi. Deponerte volumer er blant annet aske og interte tungmasser. Norsk Gjenvinning har som mål å ivareta materialene så høyt opp i ressurspyramiden som mulig. For oss innebærer det å skyve ressursene oppover i pyramiden, men samtidig ha løsninger for alle deler av pyramiden.

Les mer ›
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner