Favicon files not found
Bærekraftrapport 2017
Årsrapport

Råvarene i ressurspyramiden

Konsernet oppnådde i 2017 en samlet gjenvinningsgrad på 85 prosent. Av 1,729 millioner tonn avfall gikk 39 prosent av råvarestrømmen til materialgjenvinning, 46 prosent til energigjenvinning og 15 prosent til deponi. Deponerte volumer er blant annet aske og interte tungmasser. Norsk Gjenvinning har som mål å ivareta materialene så høyt opp i ressurspyramiden som mulig. For oss innebærer det å skyve ressursene oppover i pyramiden, men samtidig ha løsninger for alle deler av pyramiden.

Materialgjenvinning
Norsk Gjenvinning arbeider kontinuerlig for å øke sorteringsgraden fra avfallet og å bedre kvaliteten på produserte råvarer. Dette gir både økonomisk og miljømessig gevinst. Vi fokuserer på å øke andelen materialgjenvinning i henhold til avfallshierarkiet, og er aktivt engasjert i utviklingen av rammebetingelser som gir økte finansielle incentiver til materialgjenvinning.
Videre arbeider Norsk Gjenvinning kontinuerlig med å øke sorteringsgraden ved våre egne anlegg. Materialgjenvinning fører generelt til et positivt klimabidrag (klimanytte), ved at det produseres avfallsbaserte råvarer som kan erstatte produksjon basert på jomfruelige materialer.

Energigjenvinning
Norsk Gjenvinning har lang erfaring med produksjon av avfallsbasert brensel, og vi arbeider kontinuerlig med tilpasning og forbedring av brenselsfraksjoner. Vi har et tett samarbeid med våre nedstrømskunder for å sikre teknisk og miljømessig forsvarlig brenselskvalitet.

Internasjonal ekspertise
For å lykkes med å gi våre kunder den beste løsningen, har vi eksperter på alle felt i hele verdikjeden. Vår kunnskap sikrer ikke bare en kostnadseffektiv løsning, men også et positivt miljøregnskap.

Vi har lang erfaring fra trading og salg av råvarer i Norge, Europa og Asia, og vi har de siste årene styrket vårt nedstrømsmiljø. Våre råvaremeglere er eksperter i markedet, med stor markedskunnskap og oversikt over nasjonale og internasjonale reguleringer for avfall.

Vi har også transportmeglere som sørger for riktig og tilstrekkelig kapasitet og dokumenthåndtering i forbindelse med transporter – både nasjonalt og internasjonalt – med bil, tog eller båt.

Våre meglere følger daglig prisutviklingen for råvarer på det internasjonale markedet. Disse prisene har en avgjørende effekt for avfallshåndteringen lokalt her i Norge. Prisene legger premissene for deler av gjenvinningsbransjens lønnsomhet, og for prisene til våre lokale kunder. Går den internasjonale prisen for returpapir ned, reduseres bransjens marginer – og prisene til de lokale kundene må justeres opp. Det samme gjelder kvalitet.

Når våre nedstrømskunder stiller økte eller nye krav til råvarenes sammensetning, kan det få konsekvens for hvordan kildesorteringen foregår hos våre mange tusen kunder i oppstrømsmarkedet. 

 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner