Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018
Big Belly Solar compacting trash cans are being installed around the UNT Denton campus that will include two sections – a trash can section and recycling section. The cans will send information to UNT Facilities on how much trash UNT generates, as well as how much recycling material is generated. Compacting cans will mean fewer trips to empty the trashcans for UNT facilities employees as well. The cans are being installed as part of an overall reorganization of recycling efforts and programs at UNT. Photos taken on July 28, 2014. (Ahna Hubnik / UNT)

Innovasjon

Innovasjon er tydelig forankret i konsernet og er helt nødvendig for at Norsk Gjenvinning skal være ledende i sitt marked. Prosjektene ser på mulighetsrommet innen ukjent og kjent vekst. I 2018 har det blitt jobbet frem flere konkrete innovasjonsprosjekter, dette er både et resultat og en effekt av økt strategisk vekting i konsernet.

Norsk Gjenvinning definerer innovasjon som: «Innovasjon i NG skal skape konkurransedyktighet og vekst gjennom nye måter å levere kundeverdi på. Hoveddriveren for innovasjon er kundenes behov, og grunnpilarene for arbeidet er intern innovasjonskultur og effektive samarbeidsmodeller med kunder og andre eksterne aktører»

Innovasjonsaktiviteten i konsernet har som målsetning å forbedre eksisterende tjenester og produkter, utvikle nye produkter, nye nedstrømsløsninger, ny teknologi, innsamlingsløsninger, samarbeidsformer og forretningsmodeller. I innovasjonsarbeidet jobbes det kontinuerlig med å utarbeide nye nedstrømsløsninger, for å sikre bedre utnyttelse av avfallet. Målet er å sikre at alt avfall havner så høyt opp i avfallspyramiden som mulig. Typisk gjøres dette gjennom å utvikle løsninger som sikrer økt materialgjenvinning, eller gjenbruk.

I 2018 har det også vært høyt fokus på flere samarbeidsprosjekter med kundene våre, for å finne gode løsninger, som svarer på deres behov og utfordringer. Nye forretningsmodeller er testet, blant annet med større kunder innen handel og byggenæringen. Slike samarbeid gjør at Norsk Gjenvinning ytterligere utvikler dybdekunnskap innen bransjer og segmenter, som igjen kan benyttes for utvikling av vår posisjon og utvikling av tjenestetilbud på tvers av verdikjeder.

I 2018 er det arbeidet med flere utviklingsprosjekter. Erfaringsvis tar slike prosjekter flere år. Mange av prosjektene kvalifiserer til offentlige støtteordninger, herunder Forskningsrådets ordning for «Skattefunn».

I 2018 deltok Norsk Gjenvinning med egeninnsats og finansiering av flere slike innovasjonsprosjekter, herunder:

  • Bærekraftig gjenvinning av gips
  • Papirsortering
  • Materialgjenvinningsløsning for blandet returtre

Ovennevnte prosjekter ble i 2018 kostnadsført med 21,3 millioner kroner. Ved utgangen av 2018 har Norsk Gjenvinning flere pågående utviklingsprosjekter, som forventes gjennomført i løpet 2019. Disse prosjektene inkluderer videreføring av arbeidet med utvikling av ny løsning for papirsortering, samt utvikling av nye løsninger for materialgjenvinning av returtre, betong, isolasjon og keramikk og porselen.

Innovasjonsarbeidet utføres i økende grad i samarbeid med eksterne aktører, som kunder, leverandører og teknologiutviklere. Vi har i 2018 hatt god erfaring med å samle aktører fra hele verdikjeden, for å sikre god innsikt om hvor utfordringer ligger og hva som skal til for å løse dem. Det forventes at denne type samarbeidsformer vil bli stadig viktigere for utvikling av nye gjenvinningsløsninger i fremtiden. Norsk Gjenvinning samarbeider også med flere forsknings- og universitetsmiljøer.

Digitalisering er et viktig satsningsområde for konsernet. Vi ser muligheter innenfor digitalisering langs hele verdikjeden og i grensesnittet mot våre kunder. Eksisterende løsninger og tilbud digitaliseres og forbedres løpende, i tillegg utforskes nye digitale forretningsområder, hvor dagens tjenestetilbud brukes som springbrett. Blant annet har vi i 2018 introdusert Big Belly i vårt sortiment. Dette er avfallsbeholdere som inneholder sensorer og varsler om behov for tømming, i tillegg til å komprimere avfallet 5-7 ganger. Undersøkelser gjort i forbindelse med et kommunalt prosjekt i Stockholm viser en reduksjon i CO2-fotavtrykk med over 90%, ved utskiftning fra vanlige avfallsbeholdere i bybildet, til Big Belly.

Samtidig vil vårt nye papiranlegg bestå av helt ny teknologi, som muliggjør en renhet på 99,5% av råvarene som sorteres og produseres. Dette gjøres gjennom «state-of-the-art» teknologi i kombinasjon med utvikling av helt nye roboter, som implementeres i produksjonslinja.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner