Favicon files not found
Bærekraftrapport 2018

Arbeidstakerrettigheter

Vi jobber aktivt med å ivareta arbeidstakerrettigheter i hele verdikjeden vår, og gjennomfører derfor interne og eksterne revisjoner for å vurdere samsvar mellom lover/regler og praksis. 

I 2018 gjennomførte vi blant annet revisjon av nye nedstrømskunder i Asia. Dette har vært spesielt viktig som følge av at Kina har innført svært strenge restriksjoner på import av resirkulerte råvarer, og det derfor er behov for å finne nye markeder for avsetning. Vi har i tillegg hatt spesielt fokus på revisjoner og oppfølging av samarbeidspartnere og transportører i Norge og utlandet for å sørge for at regelverket opprettholdes i hele verdikjeden.

Norsk Gjenvinning er opptatt av å ha en sunn og åpen organisasjonskultur hvor uakseptable og ulovlige handlinger ikke skal tolereres, men gripes fatt i og korrigeres dersom de skjer. Vi informerer våre ansatte om at varsling er bra for både virksomheten og for samfunnet, og at ansatte som er villige til å varsle er en viktig ressurs for konsernet. De ansatte får kontinuerlig informasjon i ulike forum om gjeldende regelverk og om våre varslingskanaler, og de ansatte gir svært gode tilbakemeldinger på dette arbeidet i medarbeiderundersøkelsen.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner